ЕК: Банковият надзор в България се затяга – Финансов дневник

Европейската комисия отчита известен прогрес през последните четири години в подобряването на банковия и финансов надзор в България. Това става ясно от доклада за страната ни, който оценява напредъка в структурните реформи, превенцията и коригирането на макроикономическите дисбаланси в страната. Документът бе публикуван на 26 февруари. 

Значителен напредък е отчетен в рамката за корпоративно управление на държавните предприятия, засилването на надзора върху банковия сектор и ефективно прилагане на надзор, основан на риска, в небанковия финансов сектор. 

Известено подобрение има в събирането на данъци от петролните компании и в събирането на осигуровки от работодателите. Както и при насърчаването на адекватна оценка на активите в банковия сектор и разработването на вторичен пазар за необслужвани заеми. Забелязан е и напредък при прилагането на наскоро приетите насоки за оценка и групов надзор в небанковия финансов сектор. Според ЕК се е подобрила и бизнес средата. 

От друга страна, България изостава по отношение прането на пари и осигуряване на ефективен надзор. Проблеми са отчетени в автомобилното застраховане, както и научните изследвания и иновациите, транспорта, управлението на водите и отпадъците, енергийна инфраструктура и енергийната ефективност, отчитайки регионалните различия.

“Недостатъчните инвестиции възпират модернизацията на икономиката. Въпреки че инвестициите се увеличават, делът му в БВП остава под средния за ЕС, задържайки процеса на наваксване. Подобренията в бизнес средата могат да подкрепят инвестициите. Определянето на инвестиционните нужди в зелените технологии и устойчивите решения и осигуряването на адекватно финансиране ще бъдат ключови за постигането на целите в областта на климата и енергетиката и оформянето на нов модел на растеж. Инвестициите в транспортна, енергийна и екологична инфраструктура могат да спомогнат за привличането на преки чуждестранни инвестиции и за засилване на конкурентоспособността на бизнеса. Повече и по-добре насочени инвестиции в дигитализация и в научноизследователска и развойна дейност могат да доведат до повишаване на производителността, но трябва да се обърне внимание на управлението и изпълнението на финансираните проекти. Целевите инвестиции могат също да помогнат за справяне с нарастващите регионални различия, особено в региона на Северозападна България”, казва още Еврокомисията.

източник: banker.bg

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of