109984-2018: България-Хасково: Строителни и монтажни работи

Строителство и недвижими имоти
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление

Номер на раздел: VI.3

Част от текста, която трябва да се промени: целия

Вместо:

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 6 и 7 от ЗОП, с изключение на случаите по чл. 54, ал. 3 и чл. 56, ал.1 от ЗОП, както и участник, за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл. 4 от същия закон.

Поръчката се открива при условията на чл. 114 от ЗОП и договорите влизат в сила след осигуряване на финансиране по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Да се чете:

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 6 и 7 от ЗОП, с изкл. на случаите по чл. 54, ал. 3 и чл. 56, ал. 1 от ЗОП, както не се допуска и участник, за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не е приложима разпоредбата по чл. 4 от същия закон.

Важно! Към момента на откриване на процедурата не е осигурено финансиране, поради което на основание чл. 114 от ЗОП възложителят е предвидил в проекта на договор клауза за отложено изпълнение. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р България и относими към строителство, предмет на поръчката, както следва: продълж. в раздел VІІ.2.

Номер на раздел: IV.2.2

Част от текста, която трябва да се промени: целия

Вместо:

Дата: 03/04/2018

Местно време: 17:00

Да се чете:

Дата: 16/04/2018

Местно време: 17:00

Номер на раздел: IV.2.7

Част от текста, която трябва да се промени: целия

Вместо:

Дата: 04/04/2018

Местно време: 10:00

Да се чете:

Дата: 17/04/2018

Местно време: 10:00

VII.2)Друга допълнителна информация:

1. отн. задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: инф. телефон на НАП +359 70018700; интернет адрес: http://www.nap.bg/;

2. отн. задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите: Инф. център на МОСВ всеки работен ден от 14:00 до 17:00 ч.; София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, тел. +359 29406331; интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/;

3. отн. задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg; София 1051, ул. „Триадица“ № 2, тел. +359 28119443

С настоящето обявление за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, се извършват и промени в условията на разплащане по документацията за участие в раздел І в т. 6, в раздел IV, т. 3, съответно в чл. 3, ал. 3, т. 3 и чл. 41 от проектодоговора. Промените са публикувани на адрес: http://profil.haskovo.bg:1111/d/52616e336c2b03e59884174077f40921 в съответния документ.

източник: TED
Препратка към обявлението

Hits: 0

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of