110424-2018: България-Раднево: Зеленчуци, плодове и черупкови плодове

Селско стопанство и храни

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

I.2)Съвместно възлагане

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

„Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на Домашен социален патронаж, Дом за стари хора и Обществена трапезария гр. Раднево“

II.1.2)Основен CPV код

03220000

II.1.3)Вид на поръчка

Доставки

II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка е за доставка на пресни плодове и зеленчуци за задоволяване потребностите на Домашен социален патронаж, Дом за стари хора и Обществена трапезария, находящи се в гр. Раднево.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 6 383.75 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

03220000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG344

Основно място на изпълнение:

Доставки до франко складова база на: Домашен социален патронаж, Дом за стари хора и Обществена трапезария, намиращи се на адрес: гр. Раднево, ул. „Лиляна Димитрова“ № 7.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни продукти в обем, както следва: домати пресни — 300 кг; краставици пресни — 150 кг; лук — стар — 2 500 кг; картофи — 3 000 кг; моркови пресни — 800 кг; тиквички — 300 кг; чушки пресни — 400 кг; патладжан — 200 кг; зеле прясно — 1 200 кг; тикви — 40 кг; ябълки — 150 кг; дини — 100 кг; грозде — 40 кг; кайсии — 30 кг; праскови — 60 кг; портокали — 150 кг; банани — 130 кг; маруля — 20 кг; праз лук — 400 кг; мандарини — 40; чесън /стар/ — 40 кг.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 0037

Наименование:

Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на Домашен социален патронаж, Дом за стари хора и Обществена трапезария, гр. Раднево

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

23/02/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 2

Брой на офертите, постъпили от МСП: 2

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Надежда — 2000“ ЕООД
115524180
ул. „Заводска“ № 4
Пловдив
4000
България
Телефон: +359 888204244
Електронна поща: nadejda_2000@abv.bg
Факс: +359 32676525
код NUTS: BG421

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 6 383.75 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 6 383.75 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 196—199 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

09/03/2018

източник: TED
Препратка към обявлението

Hits: 1

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of