110465-2018: България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Селско стопанство и храни

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Академия на МВР
129001232
бул. „Александър Малинов“ № 1
София
1715
България
Лице за контакт: Мария Пашова
Телефон: +359 29829279
Електронна поща: www.academy@mvr.bg
Факс: +359 29743785
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.mvr.bg/academy

Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/academy/академията/профил-на-купувача

I.2)Съвместно възлагане

I.4)Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5)Основна дейност

Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на стола на ЦСПП — гр. Казанлък при Академията на МВР по предварителна заявка“, по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код

15000000

II.1.3)Вид на поръчка

Доставки

II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на стола на ЦСПП — гр. Казанлък при Академията на МВР за период от 8 (осем) месеца по 2 (две) обособени позиции:

— Обособена позиция № 1 „Мляко и млечни продукти“;

— Обособена позиция № 2 „Плодове в пресен и консервиран вид“.

Прогнозното количество, както и всички видове хранителни продукти, предмет на поръчката са детайлно посочени в раздел II.2) на Обявлението за поръчка и Техническата спецификация на възложителя.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 41 150.80 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Мляко и млечни продукти

Обособена позиция №: 1

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15500000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG344

Основно място на изпълнение:

Гр. Казанлък, парк „Тюлбето“, ЦСПП — Казанлък при Академия на МВР.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обществената поръчка по обособена позиция № 1 е доставка на:

1. Прясно мляко (пълномаслено) — 3,6 % масленост — 440 л;

2. Българско кисело мляко (пълномаслено) — 3,6 % масленост — 0,400 кг/бр. — 11 334 бр.;

3. Българско бяло саламурено сирене от краве мляко (без саламурата) — 1 636 кг;

4. Български кашкавал от краве мляко — 1 336 кг;

5. Краве масло, 0,125 кг/бр. — 6 664 бр.;

6. Плодово кисело мляко 0,200 кг/бр. — 6 936 бр.;

7. Сладолед — 0,090 кг/бр. — 1 600 бр.;

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 458100-436

Обособена позиция №: 1

Наименование:

Мляко и млечни продукти

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

01/03/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 4

Брой на офертите, постъпили от МСП: 4

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Мира Фууд“ ЕООД
202604179
ул. „Васил Левски“ № 174
Пловдив
4003
България
Телефон: +359 32969796
Електронна поща: mira_food@abv.bg
Факс: +359 32969796
код NUTS: BG421

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 59 294.04 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 41 150.80 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +59 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg/

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

12/03/2018

източник: TED
Препратка към обявлението

Hits: 0

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of