110774-2018: България-София: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

Строителство и недвижими имоти

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Изисква се участник в процедурата:

1. през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката; Уточнение: При попълване на ЕЕДОП, участникът в процедурата трябва да има предвид, че:

Забележка 1: Под „дейности сходни с тези на поръчката“ се приемат дейности по израб. на техн. и/или идеен проект/и за изпълнение на ново строит. и/или реконструкция, и/или осн. ремонт (рехабилитация) на пътно съораж. и/или за изпълн. на ново строит. и/или реконструкция, и/или осн. ремонт (рехабилитация) на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ)), и/или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътища с екв. х-ки извън страната!

Забележка 2: Не се приемат Прединвестиционни проучвания!

Забележка 3: За изпълнена ще се счита дейност, за която има док., издаден от получателя или от комп. орган, или която е посочена в публичен регистър, в който е публикувана инф. за нейното изпълнение, за което обст. участникът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съотв. докум. и/или съотв. линк в публичния регистър!

Забележка 4: Миним. изискване за израб. техн. и/или идеен проект на път и пътно съоръж., може да бъде доказано с израб. техн. и/или идеен проект на път, вкл. пътно съоръж. или с израб. техн. и/или идеен проект само на пътно съораж., или с израб. техн. и/или идеен проект само на път, в случай че се покриват всички изисквания на Възложителя за дълж. и габарит!

2. да разполага с персонал и/или ръководен състав, с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката; Уточнение: При попълване на ЕЕДОП, участникът в процедурата трябва да има предвид, че

Забележка 1: Едно физ. лице може да изпълн. функциите само на един експерт!

Забележка 2: Предложените за изпълн. на общ. пор. експерти от персонала и/или ръков. състав за една обос. поз. не могат да бъдат вкл. за другите обос. поз.!

Забележка 3: За израб. техн. и/или идеен проект се счита проектът, за който има документ, изд. от получателя или от комп. орган, или който е посочен в публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението му, за което обст. участникът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съответния документ и/или съответен линк в публичния регистър!

3. да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки), включващ в обхвата си проектиране на пътища;

При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към настоящата документация.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването за всяка обособена позиция се доказва с представянето на:

По т. 1 Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

По т. 2 Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

По т. 3 Валидни сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответния стандарт.

Участникът, определен за изпълнител, трябва да има валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора, а когато е приложимо да прилага еквивалентните мерки.

1. През посл. 3 г. считано от датата на подаване на офертата, участник в процедурата трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, както следва:

а) За обос. поз. № 1, 2, 3, 4 и 7 — проект. на път с обща дълж. мин. 1 км и с габарит не по-малък от Г10,50 и проектиране на минимум едно пътно съоръжение с дължина минимум 60 метра;

б) За обос. поз. № 5 и 6 — проект. на път с обща дълж. мин. 1 км и с габарит не по-малък от Г25,50 и проектиране на минимум едно пътно съоръжение с дължина минимум 60 метра.

2. Да разполага с персонал и/или ръков. състав с определена проф. комп. за изпълн. на поръчката, вкл. най-малко: за обос. поз. № 1, 2, 3, 4 и 7: А) Ръков. на екипа: Проф. област (ПО) (квалиф.): да има висше образ. по спец. „Транспортно строит.“ или „Пътно строит.“, или „Строит. на сгради и съоръжения“, или „Промишлено и гражданско строит.“, или екв. спец. Спец. опит (СО): участие в екип, свързано с извършв. на цялостно ръков. при изработв. на най-малко 1 изпълнен техн. и/или идеен проект за изп. на ново строит. и/или реконструкция, и/или осн. ремонт (рехабилитация) на пътно съор. и/или за изпълн. на ново строителство и/или реконструкция, и/или осн. ремонт (рехабилитация) на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътища с екв. х-ки извън страната. Б) Главен проектант по част „Пътна“: ПО (квалиф.): да има висше образ. по спец. „Транспортно строителство“ или „Пътно строителство“, или екв. спец. СО: участие в екип, свързано с извършв. на проектантски дейности по част „Пътна“ при изработв. на най-малко 1 изпълнен техн. и/или идеен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция, и/или осн. ремонт (рехабилитация) на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътища с екв. х-ки извън страната. За обос. поз. 5 и 6. А) Ръков. на екипа: ПО (квалиф.): да има висше образ. по спец. „Транспортно строителство“ или „Пътно строителство“, или „Строителство на сгради и съоръжения“, или „Промишлено и гражданско строителство“, или екв. спец. СО: участие в екип, свързано с извършв. на цялостно ръков. при изработв. на най-малко 1 изпълнен техн. и/или идеен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция, и/или осн. ремонт (рехабилитация) на пътно съоръжение и/или за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция, и/или осн. ремонт (рехабилитация) на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътища с екв. х-ки извън страната. Б) Главен проектант по част „Пътна“: ПО (квалиф.): да има висше образ. по спец. „Транспортно строителство“ или „Пътно строителство“, или екв. спец. СО: участие в екип, свързано с извършв. на проектантски дейности по част „Пътна“ при изработв. на най-малко 1 изпълнен техн. и/или идеен проект за изпълн. на ново строителство и/или реконструкция, и/или осн. ремонт (рехабилитация) на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътища с екв. х-ки извън страната. За обос. поз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.: В) Главен проектант по част „Конструктивна“: ПО (квалиф.): да има висше образ. „Транспортно строителство“ или „Пътно строителство“, или „Строителство на сгради и съоръжения“, или „Промишлено и гражданско строителство“ или екв. спец. СО: участие в екип, свързано с извършв. на проектантски дейности по част „Конструктивна“ при израб. на най-малко 1 изпълнен техн. и/или идеен проект за изпълн. на ново строителство и/или реконструкция, и/или осн. ремонт (рехабилитация) на пътно съоръжение. Г) Главен проектант по част „Геодезия“: ПО (квалиф.): да има висше образ. по спец. „Геодезия“ или „Маркшайдерство и геодезия“ или екв. спец. СО участие в екип, свързано с изв. на полско-измервателни работи при изработв. на най-малко 1 изп. техн. и/или идеен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция, и/или осн. ремонт (рехабилитация) на пътно съоръжение и/или за изп. на ново строителство… продължава в поле VI.3.

източник: TED
Препратка към обявлението

Hits: 0

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of