110867-2018: България-Враца: Строителен надзор по време на строителството

Строителство и недвижими имоти

Участник, чието ценово предложение надхвърля финансовия ресурс за обществената поръчка, за която кандидатства, ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура.

В техническото предложение участниците декларират, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация, са:

— НАП — http://nap.bg,

— Министерство на околната среда и водите — http://www.moew.government.bg,

— Агенция по заетостта — http://www.az.government.bg, http://www.mlsp.government.bg,

— Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ — http://www.gli.government.bg.

Възложителят отстранява от участие участници от процедурата, когато:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии и за подбор или не изпълни друго условие, поставено в обявлението за обществената поръчка или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудово право, прил. колект. спор. и/или разпореждане на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10, когато е приложимо;

3. участник, който не е представил в срок обосновка по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3–5 от ЗОП;

4. участник, които са свързани лица.

Действията на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите ще се извърши по реда на чл. 61 от ППОЗП, тоест по „обърнат“ ред, с последващ подбор съгласно чл. 104, ал. 2 от ЗОП. В случаите по чл. 104, ал. 2 от ЗОП, на основание чл. 47, ал. 6 от ППЗОП, ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик.

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 година. Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид, подписан с електронен подпис.

Образецът на еЕЕДОП е представен в документацията във формат „XML“ – подходящ за компютърна обработка, чрез https://ec.europa.eu/tools/espd/request/ca/overview.

източник: TED
Препратка към обявлението

Hits: 1

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of