121048-2019: България-Варна: Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Община Варна
000093442
бул. „Генерал Колев“ № 92, ет. 5
Варна
9000
България
Лице за контакт: Марина Драгова
Телефон: +359 52820837
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 52820846
код NUTS: BG331

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.varna.bg

Адрес на профила на купувача: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=499

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Премахване на неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали огради, гаражи, второстепенни, селскостопански и временни постройки, септични ями, канализационни съоръжения и насаждения на територията на община Варна

Референтен номер: 00081-2016-0065

II.1.2)Основен CPV код

45110000

II.1.3)Вид на поръчка

Строителство

II.1.4)Кратко описание:

При изпълнение на поръчката следва да се извърши проектиране (при необходимост) и строително-монтажни работи (СМР) за премахването на неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали огради, гаражи, второстепенни, селскостопански и временни постройки, септични ями, канализационни съоръжения и насаждения на територията на община Варна съгласно чл. 195, ал. 5 от ЗУТ и извозване на строителни отпадъци и материали от премахване на строежи съгл. чл. 225 от ЗУТ при изпълнение на заповеди на ДНСК съгласно чл. 14 от Наредба № 13/7.8.2001 год. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК, свързано със необходимостта от обезпечаване на сигурност, безопасност на движението, здравна хигиена, естетичност, чистота и спокойствие на гражданите на територията на община Варна и курортните комплекси, съгласно техническа спецификация (приложение 1), неразделна част от документацията за участие.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 1 366.48 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45110000

45111213

45111214

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG331

Основно място на изпълнение:

На територията на община Варна

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

При изпълнение на договора следва да се извършат следните дейности: премахване на част от ограда и част от подпорна стена, разположени в поземлен имот с идентификатор № 10135.3523.222, гр. Варна.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д19000305ВН

Наименование:

„Премахване на част от ограда и част от подпорна стена, разположени в поземлен имот с идентификатор № 10135.3523.222, гр. Варна“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

08/03/2019

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1

Брой на офертите, постъпили от МСП: 1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„КБ Инженеринг“ ЕООД
103982280
ул. „Кап. Иван Томов“ № 2, ет. 3
Варна
9000
България
Телефон: +359 52691009
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 52691009
код NUTS: BG331

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 366.48 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

13/03/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of