121144-2019: България-Перник: Строителни и монтажни работи

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Строителство

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 017-034903)

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси

Община Перник
000386751
пл. „Св. Иван Рилски“ № 1А
Перник
2300
България
Лице за контакт: инж. Габриела Тупанкова, Михаела Спасова
Телефон: +359 76684220
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 76603890
код NUTS: BG414

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://pernik.bg/

Адрес на профила на купувача: https://pernik.nit.bg/proczeduri-po-zop.html

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Обновяване на сграда на Дворец на културата

II.1.2)Основен CPV код

45000000

II.1.3)Вид на поръчка

Строителство

II.1.4)Кратко описание:

Обновяване на сградата на общински комплекс „Дворец на културата“, гр. Перник съгласно одобрени инвестиционни проекти.

Обновяването на сградата на Двореца на културата е решено на 2 етапа.

Целите в първия етап от техническия проект бяха свързани с повишаване на енергийната ефективност на сградата.

Настоящото обновяване на общинският комплекс „Дворец на културата“ се определя като IV категория строеж според Наредба № 1 от 30.7.2003 г., чл. 9, ал. 2 от ЗУТ, а именно вътрешни преустройства, които не засягат конструкцията на сградата.

Целите на втория етап от техническия проект по част „Архитектура“ са интериорни и не обхващат цялата сграда.

Театърът и прилежащите му помещения, двата ресторанта на ниво -2,25 и + 1,20 не са обект на настоящия проект.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

11/03/2019

VI.6)Препратка към оригиналното обявление

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне

VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление

Номер на раздел: IV.2.2)

Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Вместо:

Дата: 12/03/2019

Местно време: 17:00

Да се чете:

Дата: 21/03/2019

Местно време: 17:00

Номер на раздел: IV.2.7)

Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите

Вместо:

Дата: 13/03/2019

Местно време: 10:00

Да се чете:

Дата: 22/03/2019

Местно време: 10:00

VII.2)Друга допълнителна информация:

Възложителят е публикувал разяснение, изх. № 19/СЛУ-542-… от 11.3.2019 г. на профила на купувача.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of