121549-2019: България-Тополовград: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Община Тополовград
000970464
пл. „Освобождение“ № 1
Тополовград
6560
България
Лице за контакт: Тоня Бакалова
Телефон: +359 885305242
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 47054157
код NUTS: BG422

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://topolovgrad.net

Адрес на профила на купувача: http://topolovgrad.nit

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за детските градини, млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на община Тополовград по 6 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код

15000000

II.1.3)Вид на поръчка

Доставки

II.1.4)Кратко описание:

Целта на обществената поръчка е избор на изпълнител, който да извършва доставка на прогнозни количества хранителни продукти по обособени позиции: № 1 „Мляко и млечни продукти“; № 2 „Месо и месни продукти“; № 3 „Пакетирани и консервирани стоки“; № 4 „Риба“; № 5 „Плодове и зеленчуци“; № 6 „Хляб и хлебни изделия“, за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 158 089.17 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Месо и месни продукти

Обособена позиция №: 2

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15100000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG422

Основно място на изпълнение:

Община Тополовград

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни продукти за детските градини, млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на община Тополовград по 6 обособени позиции: № 1 „Мляко и млечни продукти“; № 2 „Месо и месни продукти“; № 3 „Пакетирани и консервирани стоки“; № 4 „Риба“; № 5 „Плодове и зеленчуци“; № 6 „Хляб и хлебни изделия“, за срок от 24 (двадесет и четири)месеца.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 131-ОСИР

Обособена позиция №: 2

Наименование:

Доставка на хранителни продукти за детските градини, млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на община Тополовград по обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

28/02/2019

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 2

Брой на офертите, постъпили от МСП: 2

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Валера-77“ ООД
202227109
ул. „Трети март“ № 25
Тополовград
6560
България
Телефон: +359 899535315
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 899535315
код NUTS: BG422

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 189 144.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 158 089.17 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита наконкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

13/03/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of