122406-2019: България-София: Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на населените места

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Столична община
000696327
ул. „Московска“ № 33
София
1000
България
Лице за контакт: Росина Димитрова
Телефон: +359 29377510
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29377312
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.sofia.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3)Комуникация

Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сградите на заведенията за социални услуги, бюрата за социални услуги, дирекция ИХУПП и дирекция СУДВ в Столична община

II.1.2)Основен CPV код

90670000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

В обхвата на обществената поръчка са включени услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сградите на заведенията за социални услуги, бюрата за социални услуги, дирекция ИХУПП и дирекция СУДВ в Столична община, подробно описани в техническото задание.

II.1.5)Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 21 833.34 BGN

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на заведения за социални услуги

Обособена позиция №: 1

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

90670000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сградите на заведенията за социални услуги (общо 40 броя), подробно описани в техническото задание, с обща площ 35 714 кв. м

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 20 833.34 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на бюра за социални услуги, дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ и дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“

Обособена позиция №: 2

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

90670000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на бюра за социални услуги, дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ и дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ (общо 18 броя), подробно описани в техническото задание, с обща площ 1 525 кв. м

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 1 000.00 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие

III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на условията:

1. Всеки участник трябва да е вписан в публичната база данни за лицата, извършващи ДДД по чл. 13, ал 1 от Наредба № 1 от 5.1.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

За доказване на професионалната годност по т. 1 участникът декларира в ЕЕДОП, част ІV, раздел А информация за обстоятелствата съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информацията.

Доказването на съответствието с изискването на т. 1 става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП с представяне на документ, удостоверяващ вписването в базата данни за лицата, извършващи ДДД по чл. 13, ал. 1 от Наредба № 1 от 5.1.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации. В случай че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случай че възложителят се възползва от визираната в чл. 67, ал. 5 възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП чуждестранното лице следва да бъде вписано в публичната база данни за лицата, извършващи ДДД по чл. 13, ал 1 от Наредба № 1 от 5.1.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Всеки участник трябва да е изпълнил минимум 1 услуга с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчката, през последните 3 години, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Забележка: Под „дейност с предмет, идентичен или сходен на обществената поръчка“ следва да се разбира: „услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация“.

Доказване:

1. Участникът представя попълнен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор“, буква В, т. 1б, като декларира/посочва услугите, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите (сумите), датите и получателите.

2. Съответствието с изискването по т. 1 се доказва с представяне на списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите заедно с доказателства за извършените услуги.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира съответствие с критериите за подбор и липса на основания за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки

III.2)Условия във връзка с поръчката

III.2.1)Информация относно определена професия

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изискванията, свързани с изпълнението на поръчката са описани в приложена техническа спецификация.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 18/04/2019

Местно време: 17:30

IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:

Български

IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7)Условия за отваряне на офертите

Дата: 19/04/2019

Местно време: 11:00

Място:

Столична община, ул. „Париж“ № 3, зала № 109

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

VI.2)Информация относно електронното възлагане

VI.3)Допълнителна информация:

1. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

2. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът само декларира съответствие относно липсата на основания за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата. Документите се представят и за подизпълнители и трети лица, ако има такива.

3. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % от прогнозната стойност на договора за съответната обособена позиция без ДДС. Гаранцията се представят в една от следните форми:

— парична сума,

— банкова гаранция,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

4. Начини на плащане — съгласно проекта на договор

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

13/03/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of