122408-2019: България-Стара Загора: Услуги по поддържане на общественото осветление

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът попълва съответното поле от раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП в предоставения образец в .xml формат или поле 1б) от раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от предоставения ЕЕДОП в .doc формат.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

2. Участникът попълва поле раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи сертификат за опазване на околната среда с предметен обхват, отговарящ на предмета на поръчката, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

3. Участникът попълва съответното поле от раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП в предоставения образец в .xml формат или поле 9 от раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

4. Участникът попълва съответното поле от раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП в предоставеният образец в .xml или поле 2 от раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

1. Участникът следва да е изпълнил еднакви или сходни дейности (1 или повече) през последните 3 години, считано от датата, посочена като краен срок за получаване на оферти.

*** Под дейности, сходни с предмета на поръчката, следва да се разбират услуги свързани с експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично, парково и художествено осветление.

2. Участникът следва да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда ISO 14001:2015 или еквивалентни с предметен обхват, отговарящ на предмета на поръчката.

3. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, както следва:

— минимум с 3 броя автовишки, от които поне едната с работна височина 18 м и поне 1 с висока проходимост със задвижване 4х4,

— минимум 1 брой багер (минибагер),

— минимум 1 брой автокран, които да са ангажирани с изпълнението на поръчката.

4. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

— строителен инженер — пътно строителство или еквивалент — 1 брой,

— електроинженер или еквивалент,

— технически ръководител — строителен инженер или строителен техник съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна — 1 брой,

— лица с притежавана квалификационна група по електробезопасност — 10 броя.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of