13046-2020: България-София: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: Министерство на образованието и науката
Национален регистрационен номер: 000695114
Пощенски адрес: бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Йовко Йовчев — юрист по проекта
Електронна поща: i.iovchev@mon.bg
Телефон: +359 29217601
Факс: +359 29217612

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.mon.bg

Адрес на профила на купувача: http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?yL6vsZzJPuC6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP707/zsSYr3grdmdmfkiFnwHs9

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5)Основна дейност

Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Инженеринг — проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН… Продължава в поле VI.3).

II.1.2)Основен CPV код

45000000

II.1.3)Вид на поръчка

Строителство

II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка е с обект строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП за проектиране и изпълнение на строежи на и в сгради трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ с предмет „Инженеринг — проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г., процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република БЪЛГАРИЯ“ по 46 обособени позиции.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 2 708 327.92 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Инженеринг — проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на ПГ по икономика и мениджмънт — гр. Пазарджик, ПГМЕТ — гр. Пазарджик… в поле II.2.14).

Обособена позиция №: XXVII

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45000000

45200000

45210000

45211000

45214000

45300000

45400000

71240000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG423

Основно място на изпълнение:

ПГИМ — гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев“ № 115а; ПГМЕТ — гр. Пазарджик, бул. „Цар Освободител“ № 105; ПГСА — гр. Пазарджик, ул. „Кочо Честименски“ № 33; ПГИТ — гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект за предвидените в техническото задание интервенции по сградите, които следва да включват:

— всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност с оглед постигане на минималните изисквания за енергийна ефективност — достигане клас на енергопотребление „С“ или по-висок в зависимост от предписанията на енергийното обследване;

— всички предвидени задължителни мерки, залегнали в техническия паспорт и в доклада за резултатите от обследването за установяване на действителните технически характеристики;

— мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно действащата нормативна уредба, в т. ч. и Наредба № 4 от 1.7.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания… Продължава в поле II.2.14).

II.2.5)Критерии за възлагане

Критерий за качество – Име: Показател Т е организация и професионална компетентност на пресонала, на който са възложени дейности по проектиране/авторски надзор и строителство / Тежест: 60

Цена – Тежест: 40

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

ОПРР 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”,Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“,проект № BG16RFOP001-3.002-0017

II.2.14)Допълнителна информация

От поле II.2.1): ПГ по строителство и архитектура — гр. Пазарджик и ПГ по икономика и туризъм — гр. Велинград.

От поле II.2.4):

Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни дейности за обекта, включен в обхвата на обществената поръчка — извършва се в съответствие с част 3 „Строителство“ от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж… Продължава в поле VI.3).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: BG16RFOP001-3.002-0017-C02-S-1

Обособена позиция №: XXVII

Наименование:

Инженеринг — проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на ПГИМ — гр. Пазарджик, ПГМЕТ — гр. Пазарджик, ПГСА — гр. Пазарджик и ПГИТ — гр. Велинград.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

07/01/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 10

Брой на офертите, постъпили от МСП: 5

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Строймонтаж“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 130169509
Пощенски адрес: ул. „Райко Алексиев“ № 14А
Град: Пазарджик
код NUTS: BG423
Пощенски код: 4400
Държава: България
Електронна поща: op@stroymontaz.com
Телефон: +359 34451158
Факс: +359 34451158

Интернет адрес: http://www.stroymontaz.com

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 708 327.92 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Продължение от поле II.1.1): одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г., процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република БЪЛГАРИЯ“ по 46 обособени позиции.

Продължение от поле II.2.14):

Упражняване на авторски надзор по време на строителството съгласно одобрената проектна документация и приложимата нормативна уредба по отделните части на техническия проект на обекта, включен в обхвата на обществената поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а“ от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

10/01/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments