13407-2019: България-Твърдица: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

2. Участникът следва да разполага с необходимия брой технически лица, включително такива, които отговарят за контрола на качеството.

3. Участникът трябва да е сертифициран в областта на строителството по следните стандарти:

3.1. БДС EN ISO 9001:2008 система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен.

3.2. БДС EN ISO 14001:2004 система за опазване на околната среда или еквивалентен.

1. Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 строителство с предмет и обем, идентично или сходно с това на поръчката, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „строителство с предмет и обем, идентично или сходно с това на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на дейности по основен ремонт/рехабилитация и/или на текущ ремонт и/или реконструкция и/или, изграждане на водопроводни мрежи с дължина минимум 20 000 л.м и съоръженията към тях.

2. Технически ръководител — образование и квалификация — минимум средно специално образование в областта на строителството; общ професионален опит — минимум 3 години професионален опит в реализацията на инвестиционни проекти в строителството.

Специалист по контрол на качеството — професионална квалификация — минимум средно специално образование, притежаващо удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ за чуждестранни лица, с опит не по-малко от 3 (три) години като контрол на качеството.

Специалист безопасност и здраве — професионална квалификация минимум — средно специално образование, да притежава валидно удостоверение за длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентен документ за чуждестранни лица, с опит не по-малко от 3 (три) години като длъжностно лице по безопасност и здраве.

При използването на експерти — чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно-квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. Прилагат се разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република БЪЛГАРИЯ. С Решение на Министерски съвет № 352 от 21.5.2015 г. е приет Първи национален план за действие по взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7.9.2005 година относно признаването на професионалните квалификации.

Под „еквивалентно образование“ следва да се разбира специалност, получена в чуждестранно учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на ПМС 125 от 24.6.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления.

Под „еквивалентно обучение“ следва да се разбира обучение, проведено от чуждестранен обучител на теми, еквивалентни на изискваните за съответните позиции.

1 експерт не може да съвместява 2 позиции от изискуемия технически екип за изпълнение на поръчката.

3. Участникът трябва да е сертифициран в областта на строителството по следните стандарти:

3.1. EN ISO 9001:2008 система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен.

3.2. EN ISO 14001:2004 система за опазване на околната среда или еквивалентен.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни м-ки

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of