13425-2019: България-Мадан: Строителни работи по общо изграждане на депа за отпадъци

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Община Мадан
000614984
ул. Обединение № 14
Мадан
4900
България
Лице за контакт: Мартин Моллов — директор на дирекция „Специализирана администрация“
Телефон: +359 30898220
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 30898277
код NUTS: BG424

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.madan.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.madan.bg/section-55-obschestveni_porychki_pr.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

„Инженеринг — изготвяне на работен проект, изграждане на инсталация за компостиране, доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване и упражняване на авторски надзор по време на строителс

II.1.2)Основен CPV код

45222110

II.1.3)Вид на поръчка

Строителство

II.1.4)Кратко описание:

Дейност 1. Изготвяне на работен проект на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване.

Дейност 2. Изпълнение на строително-монтажни работи.

Изпълнението на СМР включва изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци с капацитет от 2 063 т/г до 2 100 т/г в открити клетки с навес чрез автоматизирана система за разместване и разбъркване. Изпълнителят следва да изготви цялата необходима документация по време на строителството съгласно Наредба № 3/31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до въвеждане на обекта в експлоатация.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 844 245.05 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45222110

71300000

45222100

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG424

Основно място на изпълнение:

гр. Мадан

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейност 1. Изготвяне на работен проект на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване.

Дейност 2. Изпълнение на строително-монтажни работи.

Изпълнението на СМР включва изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци с капацитет от 2 063 т/г до 2 100 т/г.

Дейност 3. Доставка, монтаж и пуск на технологично оборудване, необходимо за инсталацията за компостиране.

Дейност 4. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството.

II.2.5)Критерии за възлагане

Критерий за качество – Име: Срок за изготвяне на работен проект — П1 / Тежест: 10

Критерий за качество – Име: Технологична последователност на дейностите и организация на персонала по поръчката — Технологична последователност и организация при проектиране и авторски надзор — 20 т., при изпълнение на СМР — 30 т. / Тежест: 50

Критерий, свързан с разходи – Име: Цена за изготвяне на работен проект — П3.1 / Тежест: 10

Критерий, свързан с разходи – Име: Цена за изграждане на компостираща инсталация — П3.2 / Тежест: 10

Критерий, свързан с разходи – Име: Цена за доставка, монтаж и пуск на технологично оборудване — П3.3 / Тежест: 10

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

Проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, ..прод…

II.2.14)Допълнителна информация

…финансиран от оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 18-У-090

Наименование:

„Инженеринг — изготвяне на работен проект, изграждане на инсталация за компостиране, доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване и упражняване на авторски надзор по време на строителств

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

20/12/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 3

Брой на офертите, постъпили от МСП: 2

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Билд Компост ДЗЗД
177275729
бул. „Генерал Скобелев“ № 32, ет. 4, ап. 14
София
1606
България
Телефон: +359 878604663
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 878604663
код NUTS: BG412

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 844 245.05 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

09/01/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of