13434-2019: България-Стара Загора: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

„Извършване на строителни и монтажни работи за обект „Културен център за развитие на талантите и способните деца от община Стара Загора — основен ремонт, преустройство и въвеждане на мерки за енергийн

II.1.2)Основен CPV код

45000000

II.1.3)Вид на поръчка

Строителство

II.1.4)Кратко описание:

Целта на обществената поръчка е подобряване, естетизиране и модернизиране на обекта, както и осъществяването на ново строителство осъществено с качествени строително-монтажни работи.

Сградата се намира в централната част на града, на кръстовището на бул. „Митрополит Методий Кусев“ и ул. „Генерал Гурко“. Въведена е експлоатация през 1935 г.

Основният вход на сградата е на запад и към пешеходната зона. До централния вход има втори вход към обменно бюро, което се намира под съседна сграда в същия парцел. На източната фасада на сградата има 2 второстепенни входа към двора. Сградата се намира на стратегическо място в най-оживената част на града.

Технически показатели:

Сутерен = 130,85 м2.

ЗП = 325,4 м2.

РЗП = 1 265,54 м2.

1. етаж = 228,10 м2.

2. етаж = 327,50 м2.

3. етаж = 327,5 м2.

Нова евакуационна стълба — 36,89 м2.

Обитаема част подп. пространство — 20,15 м2.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 753 974.95 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45000000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG344

Основно място на изпълнение:

гр. Стара Загора

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на обществената поръчка е подобряване, естетизиране и модернизиране на обекта, както и осъществяването на ново строителство осъществено с качествени строително-монтажни работи.

Сградата се намира в централната част на града, на кръстовището на бул. „Митрополит Методий Кусев“ и ул. „Генерал Гурко“. Въведена е експлоатация през 1935 г.

Основният вход на сградата е на запад и към пешеходната зона. До централния вход има втори вход към обменно бюро, което се намира под съседна сграда в същия парцел. На източната фасада на сградата има 2 второстепенни входа към двора. Сградата се намира на стратегическо място в най-оживената част на града.

Технически показатели:

Сутерен = 130,85 м2.

ЗП = 325,4 м2.

РЗП =1 265,54 м2.

1. етаж = 228,10 м2.

2. етаж = 327,50 м2.

3. етаж = 327,5 м2.

Нова евакуационна стълба — 36,89 м2.

Обитаема част подп. пространство — 20,15 м2.

II.2.5)Критерии за възлагане

Критерий за качество – Име: „Оценка на техническото предложение за изпълнение на поръчката“ (ОТ) / Тежест: 50

Цена – Тежест: 50

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение започва да тече от деня на подписване на протокол образец 2 за откриване на строителна площадка от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 год.) и изтича с подписването на констативен акт обр. 15 за установяване годността на строежа за въвеждане в експлоатация.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 2339

Наименование:

„Извършване на строителни и монтажни работи за обект „Културен център за развитие на талантите и способните деца от община Стара Загора — основен ремонт, преустройство и въвеждане на мерки за енергийн

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

27/12/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 4

Брой на офертите, постъпили от МСП: 4

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Зарастрой ООД
123637402
кв. Три чучура, бл. 41, ет. 2, ап. 11
Стара Загора
6000
България
Телефон: +359 42638210
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 42638210
код NUTS: BG344

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 770 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 753 974.95 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

08/01/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of