13436-2019: България-Стара Загора: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

„Извършване на строително-монтажни работи за обект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на целодневна детска градина № 2 „Зорница“, УПИ III 3326 — детска градина, к

II.1.2)Основен CPV код

45000000

II.1.3)Вид на поръчка

Строителство

II.1.4)Кратко описание:

Предвиждат се следните дейности:

Изграждане на по-широка масивна пристройка — приемна на мястото на паянтовата пристройка на северната фасада.

Топлинно изолиране на фасадните стени с EPS с дебелина 100 мм, обемна плътност 15—18 кг/м3, коефициент на топлопроводимост ?=0,035 W/mK на лепило и дюбелиране.

Съществуващата мозайка в коридорите и фоайето на сградата ще се реставрира, шлайфа и полира, а в останалите помещения се демонтират съществуващите настилки и се полагат нови — ламинат с висока устойчивост на износване, винилова настилка върху подходяща подложка и теракота.

Подменя се старата дограмата с нова 5-камерна ПВЦ дограма с коефициент на топлопреминаване U = 1,4 W/m2K. Подмяна на съществуващите парапети. Демонтаж на старите дървени врати и монтаж на нови ламинирани МДФ врати.

Финишното покрите на стените и таваните е с латекс.

Топлоизолация покрив.

Ще се осигури достъпна среда, включително и до всички детски площадки в двора.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 777 439.36 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45000000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG344

Основно място на изпълнение:

гр. Стара Загора

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Технически показатели:

ЗП: 463,70 м2;

РЗП: 907,60 м2.

Част„ Архитектурна“:

Предвиждат се следните дейности:

Изграждане на по-широка масивна пристройка — приемна на мястото на паянтовата пристройка на северната фасада.

Топлинно изолиране на фасадните стени с EPS с дебелина 100 мм, обемна плътност 15—18 кг/м3, коефициент на топлопроводимост ?=0,035 W/mK на лепило и дюбелиране.

Съществуващата мозайка в коридорите и фоайето на сградата ще се реставрира, шлайфа и полира, а в останалите помещения се демонтират съществуващите настилки и се полагат нови — ламинат с висока устойчивост на износване, винилова настилка върху подходяща подложка и теракота.

Подменя се старата дограмата с нова 5-камерна ПВЦ дограма с коефициент на топлопреминаване U = 1,4 W/m2K. Подмяна на съществуващите парапети. Демонтаж на старите дървени врати и монтаж на нови ламинирани МДФ врати.

Финишното покрите на стените и таваните е с латекс.

Топлоизолация покрив — от вътрешната страна на дъсчената обшивка, положена

II.2.5)Критерии за възлагане

Критерий за качество – Име: „Оценка на техническото предложение за изпълнение на поръчката“ (ОТ) / Тежест: 50

Цена – Тежест: 50

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение започва да тече от деня на подписване на протокол образец 2 за откриване на строителна площадка от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 год.) и изтича с подписването на констативен акт обр. 15 за установяване годността на строежа за въвеждане в експлоатация.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 2330

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

21/12/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 2

Брой на офертите, постъпили от МСП: 2

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД Иринопол 2018
177323184
ул. Кузман Шапкарев № 4, ет. 2
София
1000
България
Телефон: +359 29048421
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29048421
код NUTS: BG411

Изпълнителят е МСП: да

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Строй Контрол Инвест ЕООД
202408636
ул. Кузман Шапкарев № 4, ет. 2
София
1000
България
Телефон: +359 29048421
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29048421
код NUTS: BG411

Изпълнителят е МСП: да

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Билдинг Комфорт ЕООД
202372115
ул. Васил Левски № 9, ет. 3
Велико Търново
5000
България
Телефон: +359 24940405
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 24940405
код NUTS: BG321

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 778 992.62 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 777 439.36 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

08/01/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of