13437-2019: България-Любимец: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Реконструкция и доизграждане на водоснабдителната система на село Лозен

II.1.2)Основен CPV код

45231300

II.1.3)Вид на поръчка

Строителство

II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва строително-монтажни работи, свързани с цялостна реконструкция и доизграждане на клонове от вътрешната водопроводна мрежа на село Лозен с цел подобряване качеството на питейното водоснабдяване на домакинствата.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 1 784 955.16 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45231300

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG422

Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ, община Любимец

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Клоновете от водопроводната мрежа на с. Лозен, предмет на поръчката, са с обща дължина 8 932,51 метра, като в това число главен клон I с дължина 1 169,36 м, главен клон II с дължина 662,50 м, както и 36 второстепенни клона с обща дължина 7 100,85 м. Предвидено е да се изпълнят от тръби полиетилен висока плътност с повишена устойчивост на разпространяване на пукнатини. Минималният предвиден разход за пожарогасене е 5 л/с, с което се спазва чл. 171 от Наредба № I-1971 СТПНОБП. Предвидено е да се монтират 41 броя надземни пожарни хидранти, разположени на разстояние на не повече от 200 м, с което се спазва чл. 170 от Наредба № I-1971 СТПНОБП. Предвидени са необходимите спирателни крана, които разделят водопровода на участъка, като във всеки участък се поставят не повече от 5 броя пожарни хидранти, с което се спазва чл. 169 от Наредба № I-1971 СТПНОБП.

II.2.5)Критерии за възлагане

Критерий за качество – Име: Срок за изпълнение на поръчката / Тежест: 50

Цена – Тежест: 50

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Към момента на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. В съответствие с чл. 114 от ЗОП изпълнението на поръчката ще се счита за възложено под отлагателното условие след осигурено финансиране. В случай че не бъде осигурено финансиране, дейностите, предмет на обществената поръчка, няма да се изпълняват.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 1

Наименование:

Договор за строителство

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

07/01/2019

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 5

Брой на офертите, постъпили от МСП: 5

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Сдружение „Лозен 2018“
177331665
ул. „Козлодуй“ № 14, вх. Б, ет. 4
Хасково
6300
България
Телефон: +359 038/661588
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 038/620318
код NUTS: BG422

Изпълнителят е МСП: да

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Адванс-2002“ ЕООД
126615172
ул. „Преслав“ № 24, ет. 4
Хасково
6300
България
Телефон: +359 038/620318
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
код NUTS: BG422

Интернет адрес: www.advans2002.com

Изпълнителят е МСП: да

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Аква-3“ ООД
836147896
ул. „Козлодуй“ № 14, вх. Б, ет. 4
Хасково
6300
България
Телефон: +359 038/661588
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
код NUTS: BG422

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 789 484.48 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 784 955.16 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Участници, подали оферти за участие в поръчката:

— участник № 1 — „Пътинженеринг“ ЕООД, гр. Пловдив,

— участник № 2 — „Пи Ес Пи“ ЕООД, гр. София,

— участник № 3 — Сдружение „Лозен 2018“, гр. Хасково,

— участник № 4 — „Меаца“ ЕООД, гр. Кърджали,

— участник № 5 — „Сдружение Лозен 2018“ ДЗЗД, гр. София

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

09/01/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of