13661-2019: България-София: Хляб

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление цели съкращаване на сроковете за получаване на оферти

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

„Специализирана болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД
000662790
бул. Акад. Иван Гешов № 11
София
1606
България
Лице за контакт: организатор обществени поръчки
Телефон: +359 28054230 / +359 25154279
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29521650
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.detskabolnica.com

Адрес на профила на купувача: http://www.detskabolnica.com/index.php?option=com_phocadownload&view=sections&Itemid=35

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3)Комуникация

Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:

„Специализирана болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД
000662790
бул. Акад. Иван Гешов № 11
София
1606
България
Лице за контакт: технически сътрудник канцелария
Телефон: +359 28154250
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29521650
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.detskabolnica.com

Адрес на профила на купувача: http://www.detskabolnica.com/index.php?option=com_phocadownload&view=sections&Itemid=35

I.4)Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5)Основна дейност

Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Доставка на хляб за нуждите на болни и дежурен персонал

II.1.2)Основен CPV код

15811100

II.1.3)Вид на поръчка

Доставки

II.1.4)Кратко описание:

Доставка на хляб „Добруджа“

II.1.5)Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 5 400.00 BGN

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15811100

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

гр. София — бул. Акад. Иван Гешов № 11

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хляб „Добруджа“

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 12

II.2.10)Информация относно вариантите

II.2.11)Информация относно опциите

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:

01/10/2019

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие

III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на условията:

В случай че участникът е производител, следва да притежава санитарно разрешително с конкретизиране на характера на дейност на обекта, в който ще се произвежда хлябът. На етап подаване на оферти съответствието се декларира в представения ЕЕДОП. В случай че участникът бъде избран за изпълнител, съответствието се доказва при представяне на документите за сключване на договор. Доказва се с представяне на документ, издаден от съответния компетентен орган.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние

III.1.3)Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът да е изпълнил доставки на хляб за последните 3 години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП). Възложителят не поставя изискване за обема на реализираната дейност.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да е изпълнил минимум 1 (един) договор за доставка на хляб през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Съответствието на етап подаване на оферти се декларира в представения ЕЕДОП. В случай че участникът бъде избран за изпълнител на поръчката, преди сключване на договора следва да представи удостоверение за изпълнение на договора.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки

III.2)Условия във връзка с поръчката

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.5)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане:

01/10/2019

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.2)Информация относно електронното възлагане

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

10/01/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of