13663-2019: България-София: Ястия за болници

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление цели съкращаване на сроковете за получаване на оферти

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

„Специализирана болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД
000662790
бул. Акад. Иван Гешов №11
София
1606
България
Лице за контакт: организатор обществени поръчки
Телефон: +359 28054230 / +359 25154279
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29521650
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.detskabolnica.com

Адрес на профила на купувача: http://www.detskabolnica.com/index.php?option=com_phocadownload&view=sections&Itemid=35

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3)Комуникация

Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:

„Специализирана болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД
000662790
бул. Акад. Иван Гешов № 11
София
1606
България
Лице за контакт: технически сътрудник канцелария
Телефон: +359 28154250
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29521650
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.detskabolnica.com

Адрес на профила на купувача: http://www.detskabolnica.com/index.php?option=com_phocadownload&view=sections&Itemid=35

I.4)Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5)Основна дейност

Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Доставка на готова храна за нуждите на болни и дежурен персонал

II.1.2)Основен CPV код

15894220

II.1.3)Вид на поръчка

Доставки

II.1.4)Кратко описание:

Доставка на храна за болни (деца на възраст от 0 до 18 години) и дежурен персонал по диетите, посочени по-долу, съгласно примерни варианти на дневно меню по съответните диети, описани подробно в документацията за участие.

Диета 15, диета 1, диета 7, диета „Анорексия“, диета 10, диета 8, бяла диета, диабет, закуска за деца на хемодиализа, диета 5, хранене при деца на разтоварващ ден, специални диети, храна за дежурен персонал, деца от 0 до 1 год., деца от 1 до 3 год

II.1.5)Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 100 000.00 BGN

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15894220

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

гр. София — бул. Акад. Иван Гешов № 11

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на храна за болни (деца на възраст от 0 до 18 години) и дежурен персонал по диетите, посочени по-долу, съгласно примерни варианти на дневно меню по съответните диети, описани подробно в документацията за участие.

Диета 15, диета 1, диета 7, диета „Анорексия“, диета 10, диета 8, бяла диета, диабет, закуска за деца на хемодиализа, диета 5, хранене при деца на разтоварващ ден, специални диети, храна за дежурен персонал, деца от 0 до 1 год., деца от 1 до 3 год

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 12

II.2.10)Информация относно вариантите

II.2.11)Информация относно опциите

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:

01/10/2019

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие

III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

III.1.2)Икономическо и финансово състояние

III.1.3)Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с този на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП). Участникът да разполага със специализирани транспортни средства, отговарящи на условието за транспортиране на храни съгласно Закона за храните и Наредба № 1/26.1.2016 г. за хигиената на храните, оборудвани за превоз на готова храна, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания (закрит, тип „хладилен“), превоз на хранителни продукти от животински произход и притежаващи изискуемата от закона регистрация (чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП).

Участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката (чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП).

Участникът следва да прилага система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2008 или еквивалент (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП).

Участникът следва да прилага система за опазване на околната среда, сертифицирана по ISO 14001:2004 или еквивалент.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да е изпълнил доставки през последните 3 години, чийто предмет е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, считано от датата на подаване на офертата.

Участникът да разполага с минимум 2 броя транспортни средства, отговарящи на законовите изисквания за превоз на храни.

Участникът да разполага с минимум 1 (един) главен готвач и минимум 1 (един) специалист — инструктор хранене.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки

III.2)Условия във връзка с поръчката

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.5)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане:

01/10/2019

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.2)Информация относно електронното възлагане

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

10/01/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of