13688-2019: България-София: Геодезични уреди

1. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е 5 % (пет процента) от стойността му без ДДС и се представя в 1 от следните форми: парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

2. Участниците в процедурата представят документите в запечатана, непрозрачна и надписана опаковка съгласно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Опаковката, съгласно изискванията на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП опис на представените документи и отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

3. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 (основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 5 се отнася за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, съгласно чл. 55, ал. 3 от ЗОП), чл. 101, ал. 11 и чл. 107 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 без да са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея, както и участник, който в ценовото си предложение е посочил обща стойност без ДДС за изпълнение на поръчката, която надвишава прогнозната стойност, посочена в раздел II. 2. 6) на обявлението. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички условия на техническата спецификация. Всички образци, приложени към настоящата документация, са задължителни за участниците, като възложителя ще отстранява от участие в процедурата участник, който не попълни образците в съответствие с указанията на възложителя.

4. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка.

5. Достъпът на изпълнителя до помещенията, в които ще се инсталира оборудването, обект на договора, ще се извършва по начина и във времето, допустими съгласно действащата нормативна уредба на МВР.

6. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

7. Преди сключване на договора за обществена поръчка, участникът избран за изпълнител, подава декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП — образец № 6 от документацията.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of