13738-2019: България-Приморско: Различни видове хранителни продукти и сухи продукти

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Община Приморско
102164063
ул. Трети март № 56
Приморско
8180
България
Лице за контакт: Екатерина Димитрова — гл. юрисконсулт при Община Приморско
Телефон: +359 55033669
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 55032373
код NUTS: BG341

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.primorsko.bg

Адрес на профила на купувача: www.primorsko.bg/index.php/bg/Обществени-поръчки

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3)Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://primorsko.bg/доставка-чрез-покупка-на-хранителни/

Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Доставка на хран. продукти за обектите на Соц. патронаж на територията на гр. Приморско и гр. Китен, ДГ — гр. Приморско, гр. Китен, с. Я. поляна, ДВФУ — с. Я. поляна, ДГ — с. Веселие и с. Н. Паничарево по об. позиции

II.1.2)Основен CPV код

15890000

II.1.3)Вид на поръчка

Доставки

II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчката е доставката чрез покупка на хран. продукти за обектите на Социален патронаж на територията на гр. Приморско и гр. Китен, ДГ — гр. Приморско, ДГ — гр. Китен, ДГ — с. Ясна поляна, ДВФУ — с. Ясна поляна, ДГ — с. Веселие и ДГ — с. Ново Паничарево по 12 (дванадесет) броя обособени позиции. Количествата на посочените видове хранителни продукти по обособени позиции са прогнозни за срока на договора, като възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количествата според необходимостта на обслужваните обекти, да възложи доставка на нови артикули, както и да откаже доставка на артикули, включени в приложението към ценовото предложение в случай на промяна в нормативната уредба. Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции № 4, № 5, № 7, № 8, № 11, № 12 е под 30 000 BGN и сумата от стойностите им е под 20 % от прогнозната стойност на поръчката, на осн. чл. 21, ал. 6 от ЗОП ще се възложат чрез директно възлагане по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

II.1.5)Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 587 084.68 BGN

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Мляко и млечни продукти

Обособена позиция №: 1

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15511000

15500000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG341

Основно място на изпълнение:

Социален патронаж на територията на гр. Приморско и гр. Китен, ДГ — гр. Приморско, ДГ — гр. Китен, ДГ — с. Ясна поляна, ДВФУ — с. Ясна поляна, ДГ — с. Веселие и ДГ — с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обособена позиция № 1 е доставката чрез покупка на мляко и млечни продукти. Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата. Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в техническата спецификация, неразделна част от документацията. Доставката на хранителни продукти от обособена позиция № 1 ще се извършват по предварителна заявка. Заявките се подават по e-mail или факс, посочени от изпълнителя. Доставките на хранителни продукти ще се извършват в работен за заведенията ден до 8:00 ч. — в деня, следващ деня на заявката. Заявките ще се извършват периодично — минимум 3 пъти седмично. При доставяне на заявените количества хранителни продукти ще се издава приемно-предавателен протокол (стокова разписка), съдържащ наименованието на заведението, приело стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката. За съответната обособена позиция се допускат извънредни заявки. Финансирането на обществената поръчка е от общинският бюджет на община Приморско. Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно до 30 число на месеца, следващ месеца на доставки на продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемно-предавателен протокол за доставка, стокова разписка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити. Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва прясно мляко 3,2 % —20 094,12 л; прясно мляко 2 % — 1 452 кг, сирене — 4 580 кг; кисело мляко 3,6 % — 21 131 л; кисело мляко 2 % — 4 918 кг, кашкавал от краве мляко — 3 513 кг; краве масло 80 % — 1 621 кг; кашкавалена извара — 200 кг

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 213 247.33 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Възложителят отстранява от процедурата участник, който не отговаря на поставените изисквания за лично състояние и критерии за подбор. При подаване на офертата си участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор за съответната обособена позиция, за която се участва, чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Месо и месни продукти

Обособена позиция №: 2

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15100000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG341

Основно място на изпълнение:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на Обособена позиция №2 е доставката чрез покупка на месо и месни продукти. Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в Количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата. Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в Техническата спецификация неразделна част от документацията. Доставката на хранителни продукти от Обособена позиция №2 ще се извършват по предварителна заявка. Заявките се подават по e-mail или факс, посочени от Изпълнителя. Доставките на хранителни продукти ще се извършват в работен за заведенията ден до 8.00 ч. – в деня, следващ деня на заявката.Заявките ще се извършват периодично–минимум три пъти седмично. При доставяне на заявените количества хранителни продукти ще се издава приемо-предавателен протокол /стокова разписка/, съдържащ наименованието на заведението, приело стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката.За съответната обособена позиция се допускат извънредни заявки. Финансирането на обществената поръчка е от общинският бюджет на Община Приморско.Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, до 30 число на месеца, следващ месеца на доставки на Продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо- предавателен протокол за доставка, стокова разписка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва-Пиле замразено 2700кг, телешко – шол без кост 585кг, свинско – бут без кост 2750кг, свински врат с кост 150кг, Малотраен колбас телешки 240кг, Шунка 272кг, Трайни колбаси / шпекови/340кг, Мляно месо Смес 40 % -свинско месо и 60 % телешко месо- 2770кг, Мляно месо 100 % свинско 200кг, Мляно месо Смес 40 % -свинско месо и 60 % телешко месо По БДС 1132кг, Пастет детски, по БДС 2790бр, Пилешки дреболии замразени/ комплекти за супи -100кг, Кренвирши – свински, пушени 918кг, Наденица – свинска, варена 950кг,

Дроб свински 100кг, Агнешки дреболии 660кг,Телешко шкембе 550кг, Кюфте, свинско, замразено 11300бр, Кебапче, свинско, замразено 11300бр, Агнешко месо 150кг, Пилешко филе 700кг, Прясна наденица 50кг, Заешко месо – замразено 518кг, Пуешко филе 235кг

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 99 074.96 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Възложителят отстранява от процедурата участник, който не отговаря на поставените изисквания за лично състояние и критерии за подбор. При подаване на офертата си участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор за съответната обособена позиция, за която се участва, чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Риба и рибни продукти

Обособена позиция №: 3

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

03311000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG341

Основно място на изпълнение:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на Обособена позиция №3 е доставката чрез покупка на риба и рибни продукти. Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в Количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата. Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в Техническата спецификация неразделна част от документацията. Доставката на хранителните продукти ще се извършват по предварителна заявка. Заявките се подават по e-mail или факс, посочени от Изпълнителя. Доставките на хранителни продукти ще се извършват в работен за заведенията ден до 8.00 ч. – в деня, следващ деня на заявката.Заявките ще се извършват периодично–минимум един път седмично. При доставяне на заявените количества хранителни продукти ще се издава приемо-предавателен протокол /стокова разписка/, съдържащ наименованието на заведението, приело стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката.За съответната обособена позиция се допускат извънредни заявки. Финансирането на обществената поръчка е от общинският бюджет на Община Приморско.Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, до 30 число на месеца, следващ месеца на доставки на Продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо- предавателен протокол за доставка, стокова разписка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва-Риба скумрия – замразена 1550кг,

Риба скумрия – филе /замразена/1037кг, Филе хек 1035кг

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 19 250.39 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Възложителят отстранява от процедурата участник, който не отговаря на поставените изисквания за лично състояние и критерии за подбор. При подаване на офертата си участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор за съответната обособена позиция, за която се участва, чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Яйца и яйчени продукти

Обособена позиция №: 4

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

03142500

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG34

Основно място на изпълнение:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на Обособена позиция №4 е доставката чрез покупка на яйца и яйчени продукти. Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в Количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата. Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в Техническата спецификация неразделна част от документацията. Доставката на хранителните продукти ще се извършва по предварителна заявка. Заявките се подават по e-mail или факс, посочени от Изпълнителя. Доставките на хранителни продукти ще се извършват в работен за заведенията ден до 8.00 ч. – в деня, следващ деня на заявката.Заявките ще се извършват периодично–минимум три пъти седмично. При доставяне на заявените количества хранителни продукти ще се издава приемо-предавателен протокол /стокова разписка/, съдържащ наименованието на заведението, приело стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката.За съответната обособена позиция се допускат извънредни заявки. Финансирането на обществената поръчка е от общинският бюджет на Община Приморско.Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, до 30 число на месеца, следващ месеца на доставки на Продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо- предавателен протокол за доставка, стокова разписка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва-яйца,Кокоши – тегло-40-50 гр.;Клас „А”- 57340бр

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 13 761.60 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Обособена позиция ІV – Яйца и яйчени продукти ще бъде възложена самостоятелно по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, по реда, предвиден за възлагане в съответствие с прогнозната й стойност.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Масла и мазнини

Обособена позиция №: 5

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15430000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG34

Основно място на изпълнение:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на Обособена позиция №5 е доставката чрез покупка на масла и мазнини, годни за консумация. Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в Количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата. Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в Техническата спецификация неразделна част от документацията. Доставката на хранителните продукти ще се извършват по предварителна заявка. Заявките се подават по e-mail или факс, посочени от Изпълнителя. Доставките на хранителни продукти ще се извършват в работен за заведенията ден до 8.00 ч. – в деня, следващ деня на заявката.Заявките ще се извършват периодично–минимум един път седмично. При доставяне на заявените количества хранителни продукти ще се издава приемо-предавателен протокол /стокова разписка/, съдържащ наименованието на заведението, приело стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката.За съответната обособена позиция се допускат извънредни заявки. Финансирането на обществената поръчка е от общинският бюджет на Община Приморско.Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, до 30 число на месеца, следващ месеца на доставки на Продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо- предавателен протокол за доставка, стокова разписка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва- олио слънчогледово 3610л, маргарин, 80 % масленост 100кг

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 9 818.40 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Обособена позиция V – Масла и мазнини ще бъде възложена самостоятелно по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, по реда, предвиден за възлагане в съответствие с прогнозната й стойност.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Зърнени храни и храни на зърнена основа

Обособена позиция №: 6

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

03211900

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG34

Основно място на изпълнение:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на Обособена позиция №6 е доставката чрез покупка на Зърнени храни и храни на зърнена основа. Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в Количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата. Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в Техническата спецификация неразделна част от документацията. Доставката на хранителните продукти ще се извършва по предварителна заявка. Заявките се подават по e-mail или факс, посочени от Изпълнителя. Доставките на хранителни продукти ще се извършват в работен за заведенията ден до 8.00 ч. – в деня, следващ деня на заявката.Заявките ще се извършват периодично–минимум три пъти седмично. При доставяне на заявените количества хранителни продукти ще се издава приемо-предавателен протокол /стокова разписка/, съдържащ наименованието на заведението, приело стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката.За съответната обособена позиция се допускат извънредни заявки. Финансирането на обществената поръчка е от общинският бюджет на Община Приморско.Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, до 30 число на месеца, следващ месеца на доставки на Продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо- предавателен протокол за доставка, стокова разписка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва-Хляб тип Добруджа 9188кг, Хляб тип „България” по УС 3753 кг, Хляб тип Типов 800кг, Хляб тип бял 1920кг, Хляб тип „Пълнозърнест” Установен стандарт 1117кг, Хляб тип пълнозърнест 500кг, Галета 157кг, Кори за баница 869кг, Козунак 600бр, Закуски (кифли, рогчета и софиянки) 864кг, Бутер тесто 70кг, Тесто 83кг, Брашно УС 3422кг, Грис пшеничен 980кг, Нишесте десертно 300кг, Фиде 690кг, Макаронени изделия 1013кг, Мюсли 59кг, Мая за хляб, суха 665бр, Овесени ядки 275кг, Грухана пшеница 60кг, Ориз 3035кг;

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 60 125.00 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Възложителят отстранява от процедурата участник, който не отговаря на поставените изисквания за лично състояние и критерии за подбор. При подаване на офертата си участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор за съответната обособена позиция, за която се участва, чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Картофи и кореноплодни

Обособена позиция №: 7

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

03212100

03221110

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG34

Основно място на изпълнение:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на Обособена позиция №7 е доставката чрез покупка на картофи и кореноплодни. Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в Количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата. Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в Техническата спецификация неразделна част от документацията. Доставката на хранителните продукти ще се извършва по предварителна заявка. Заявките се подават по e-mail или факс, посочени от Изпълнителя. Доставките на хранителни продукти ще се извършват в работен за заведенията ден до 8.00 ч. – в деня, следващ деня на заявката.Заявките ще се извършват периодично–минимум три пъти седмично. При доставяне на заявените количества хранителни продукти ще се издава приемо-предавателен протокол /стокова разписка/, съдържащ наименованието на заведението, приело стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката.За съответната обособена позиция се допускат извънредни заявки. Финансирането на обществената поръчка е от общинският бюджет на Община Приморско.Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, до 30 число на месеца, следващ месеца на доставки на Продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо- предавателен протокол за доставка, стокова разписка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити. Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва-Картофи 10000кг, Моркови 2006кг, Лук кромид, зрял 4183кг, Чесън зрял 130кг, Праз лук 50бр.връзки, Пресен лук 200бр.връзки, 8. Пресен чесън 20бр.връзки, Целина глави 49кг, Червено цвекло 40кг

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 15 394.43 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Обособена позиция VII – Картофи и кореноплодни ще бъде възложена самостоятелно по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, по реда, предвиден за възлагане в съответствие с прогнозната й стойност.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Варива

Обособена позиция №: 8

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

03212210

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG34

Основно място на изпълнение:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на Обособена позиция №8 е доставката чрез покупка на варива. Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в Количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата. Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в Техническата спецификация неразделна част от документацията. Доставката на хранителните продукти ще се извършват по предварителна заявка. Заявките се подават по e-mail или факс, посочени от Изпълнителя. Доставките на хранителни продукти ще се извършват в работен за заведенията ден до 8.00 ч. – в деня, следващ деня на заявката.Заявките ще се извършват периодично–минимум един път седмично. При доставяне на заявените количества хранителни продукти ще се издава приемо-предавателен протокол /стокова разписка/, съдържащ наименованието на заведението, приело стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката.За съответната обособена позиция се допускат извънредни заявки. Финансирането на обществената поръчка е от общинският бюджет на Община Приморско.Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, до 30 число на месеца, следващ месеца на доставки на Продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо- предавателен протокол за доставка, стокова разписка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва-Зрял боб /лющен/ 160кг, Зрял боб-обикновен 1148кг, леща /червена/ 80кг, Леща-обикновена 940кг

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 9 637.21 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Обособена позиция 8 – Картофи и кореноплодни ще бъде възложена самостоятелно по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, по реда, предвиден за възлагане в съответствие с прогнозната й стойност.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Зеленчуци – сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове

Обособена позиция №: 9

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15331100

15331400

15322000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG34

Основно място на изпълнение:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на Обособена позиция №9 е доставката чрез покупка на Зеленчуци – сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове. Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в Количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата. Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в Техническата спецификация неразделна част от документацията. Доставката на хранителните продукти ще се извършва по предварителна заявка. Заявките се подават по e-mail или факс, посочени от Изпълнителя. Доставките на хранителни продукти ще се извършват в работен за заведенията ден до 8.00 ч. – в деня, следващ деня на заявката.Заявките ще се извършват периодично–минимум три пъти седмично. При доставяне на заявените количества хранителни продукти ще се издава приемо-предавателен протокол /стокова разписка/, съдържащ наименованието на заведението, приело стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката.За съответната обособена позиция се допускат извънредни заявки. Финансирането на обществената поръчка е от общинският бюджет на Община Приморско.Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, до 30 число на месеца, следващ месеца на доставки на Продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо- предавателен протокол за доставка, стокова разписка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва-Зелен фасул, замразен 1039кг, Зелен фасул консерва 815бр,Грах, замразен 1598кг,Микс замразени зеленчуци /царевица, грах, моркови, броколи/ 454кг, Царевица замразена 450кг, Консерва домати 4276бр, Доматено пюре консерва 466бр, Консерва паприкаш 272бр,Консерва гювеч 795 бр Консерва мариновани краставички 1036 бр, Консерва стерилизирани цели гъби 1365 бр, Лютеница 900 бр, Лютеница по БДС 350 бр, Спанак, замразен 1497 кг, Кисело зеле, консерва 825 бр, Печен пипер – замразен 1405 кг, Суров пипер/замразен/ 100 кг, Броколи замразени 100 кг, Карфиол замразен 120 кг, Домати 1000кг, Краставици 1700 кг, Пипер, зелен 670 кг, Тиквички 1560 кг, Зеле 1800 кг, Червен пипер -капия консерва 4кг, Изчистени орехови ядки 22 кг, Оцет винен 209 л, Оцет ябълков 20.00 л, Чубрица 30 кг, Червен пипер 124 кг, Черен пипер 18 кг, Джоджен сух 10 кг, Зеленчукова подправка от сушени зеленчуци за ястия и супи 40 кг, Дафинов лист 8.00 бр, Картофено пюре 64 кг, Пресни листни подправки (магданоз, копър, целина) 1267 бр. връзка

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 55 993.10 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Възложителят отстранява от процедурата участник, който не отговаря на поставените изисквания за лично състояние и критерии за подбор. При подаване на офертата си участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор за съответната обособена позиция, за която се участва, чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Плодове – пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти

Обособена позиция №: 10

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

03222300

03222200

03222330

15332200

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG34

Основно място на изпълнение:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на Обособена позиция №10 е доставката чрез покупка Плодове – пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти. Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в Количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата. Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в Техническата спецификация неразделна част от документацията. Доставката на хранителните продукти ще се извършва по предварителна заявка. Заявките се подават по e-mail или факс, посочени от Изпълнителя. Доставките на хранителни продукти ще се извършват в работен за заведенията ден до 8.00 ч. – в деня, следващ деня на заявката.Заявките ще се извършват периодично–минимум три пъти седмично. При доставяне на заявените количества хранителни продукти ще се издава приемо-предавателен протокол /стокова разписка/, съдържащ наименованието на заведението, приело стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката.За съответната обособена позиция се допускат извънредни заявки. Финансирането на обществената поръчка е от общинският бюджет на Община Приморско.Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, до 30 число на месеца, следващ месеца на доставки на Продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо- предавателен протокол за доставка, стокова разписка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва- Ягоди 200 кг, Кайсии 801 кг, Праскови 784 кг, Нектарина 618 кг, Дини 2046 кг, Пъпеши 1634 кг, Портокали 1558 кг, Мандарини 1521 кг, Киви 975 кг, Банани 4600 кг, Лимони 252 кг, Череши 645 кг, Грозде 599 кг, Круши 1117 кг, Сливи 355 кг, Тиква цигулка 596 кг, Ябълки 4750 кг, Натурален сок, различни видове 2110 л, Стафиди, златни 50 кг., Маслини 480 кг, Маслини без костилка 46 кг, Шипков мармалад 190 бр, Компот 4590 кг, Конфитюр 541кг;

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 55 232.02 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Възложителят отстранява от процедурата участник, който не отговаря на поставените изисквания за лично състояние и критерии за подбор. При подаване на офертата си участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор за съответната обособена позиция, за която се участва, чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Захар, захарни и шоколадови изделия, мед

Обособена позиция №: 11

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15831000

15840000

15842300

15831600

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG34

Основно място на изпълнение:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на Обособена позиция №11 е доставката чрез покупка на Захар, захарни и шоколадови изделия, мед. Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в Количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата. Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в Техническата спецификация неразделна част от документацията. Доставката на хранителните продукти ще се извършват по предварителна заявка. Заявките се подават по e-mail или факс, посочени от Изпълнителя. Доставките на хранителни продукти ще се извършват в работен за заведенията ден до 8.00 ч. – в деня, следващ деня на заявката.Заявките ще се извършват периодично–минимум един път седмично. При доставяне на заявените количества хранителни продукти ще се издава приемо-предавателен протокол /стокова разписка/, съдържащ наименованието на заведението, приело стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката.За съответната обособена позиция се допускат извънредни заявки. Финансирането на обществената поръчка е от общинският бюджет на Община Приморско.Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, до 30 число на месеца, следващ месеца на доставки на Продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо- предавателен протокол за доставка, стокова разписка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва- Захар кристална 3303 кг, Пудра захар 114 кг, Суха паста 3000 бр, Бисквити тип „Закуска” 570 кг, Шоколадови вафли, с фъстъци 4300 бр,

Обикновени бисквити 315 бр. опаковки, Меденка 3500 бр, Бисквити с овесени ядки 210 бр. кутии, Халва 212 кг, Мед 33 кг, Локум обикновен, безцветен, без ядки 25 бр.,Десертно руло 300 бр, Кроасани 4300 бр, Толумбички 5900 бр, Еклери 1200 бр, Сочна паста 5200 бр, Нишесте 22 кг, Саралия 2700 бр, Руло 2000 бр, Обикновена шоколадова вафла 3500 бр, Чай билков в пликчета 1476 бр. кутии, Какао, прахообразно 20 кг, Сол 523 кг, Сода бикарбонат 42 кг, Сода амонячна 0.32 кг, Ванилия на прах – подправка за сладкиши 3660 бр, Канела 62 кг, Бакпулвер 16 кг.

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 30 335.04 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Обособена позиция XI – Захар, захарни и шоколадови изделия, мед ще бъде възложена самостоятелно по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, по реда, предвиден за възлагане в съответствие с прогнозната й стойност.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Храни със специално предназначение – диетични храни

Обособена позиция №: 12

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15880000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG34

Основно място на изпълнение:

Дом за възрастни с физически увреждания, с.Ясна поляна, община Приморско

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на Обособена позиция № 12 е доставката чрез покупка на диетични храни. Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в Количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата. Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в Техническата спецификация неразделна част от документацията. Доставката на хранителните продукти ще се извършват по предварителна заявка. Заявките се подават по e-mail или факс, посочени от Изпълнителя. Доставките на хранителни продукти ще се извършват в работен за заведенията ден до 8.00 ч. – в деня, следващ деня на заявката.Заявките ще се извършват периодично–минимум един път седмично. При доставяне на заявените количества хранителни продукти ще се издава приемо-предавателен протокол /стокова разписка/, съдържащ наименованието на заведението, приело стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката.За съответната обособена позиция се допускат извънредни заявки. Финансирането на обществената поръчка е от общинският бюджет на Община Приморско.Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, до 30 число на месеца, следващ месеца на доставки на Продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо- предавателен протокол за доставка, стокова разписка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва- Диетични бисквити 86кг, Диетични кексчета 57 кг, Вафла диетична 57 кг, Меденки диетични 23 кг, Диетичен конфитюр от ягоди 81 кг, Диетичен конфитюр от малини 81 кг, Диетичен конфитюр от сини сливи 81 кг, подсладител 36 бр.опаковки, Сладолед диетичен 120 кг;

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 5 215.20 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Обособена позиция XII – Храни със специално предназначение – диетични храни ще бъде възложена самостоятелно по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, по реда, предвиден за възлагане в съответствие с прогнозната й стойност.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of