13840-2019: България-Девин: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект на община Девин № 250 за обект „Намаляване емисиите на парниковите газове посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом на културата

II.1.2)Основен CPV код

45000000

II.1.3)Вид на поръчка

Строителство

II.1.4)Кратко описание:

Видовете СМР, които ще се изпълняват на обекта на поръчката, са:

— топлоизолиране на външни стени,

— топлоизолиране на покриви,

— топлоизолиране на подове,

— подмяна на дограма,

— подмяна на система за топлоснабдяване,

— подмяна на отоплителна инсталация,

— система на БГВ,

— монтаж на фотоволтаична система,

— подмяна на осветителни тела.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 946 937.50 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45000000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG424

Основно място на изпълнение:

гр. Девин, УПИ III, кв. 36, Дом на културата — гр. Девин, ул. „Орфей“ № 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Видовете СМР, които ще се изпълняват на обекта на поръчката. са:

— топлоизолиране на външни стени,

— топлоизолиране на покриви,

— топлоизолиране на подове,

— подмяна на дограма,

— подмяна на система за топлоснабдяване,

— подмяна на отоплителна инсталация,

— система за БГВ,

— монтаж на фотоволтаична система,

— подмяна на осветителни тела.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 383

Наименование:

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект на община Девин № 250 за обект „Намаляване емисиите на парниковите газове посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом на културата

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

21/12/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 4

Брой на офертите, постъпили от МСП: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Парсек груп ЕООД
203215490
ул. 21-ви век № 17, ет. 4, ап. 6
София
1700
България
Телефон: +359 899893537
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 899893537
код NUTS: BG411

Интернет адрес: www.parsek.com

Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 946 937.50 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 946 937.50 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

09/01/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of