13847-2019: България-Аксаково: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Община Аксаково
000093385
ул. Г. Петлешев, № 58Б
Аксаково
9154
България
Лице за контакт: Ирина Иванова Добрева
Телефон: +359 52762157
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 52762157
код NUTS: BG331

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.aksakovo.net

Адрес на профила на купувача: http://www.aksakovo.net/proc/ZopView.aspx?DosieID=231

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски и учебни заведения, Общинско социално предприятие за обществено хранене — ДСП и други организации на бюджетна издръжка в община Аксаково по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код

15000000

II.1.3)Вид на поръчка

Доставки

II.1.4)Кратко описание:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски и учебни заведения, Общинско социално предприятие за обществено хранене — Домашен социален патронаж и други организации на бюджетна издръжка в община Аксаково, включващ самостоятелно обособени позиции, както следва:

— Обособена позиция № 1 – „Хляб и хлебни изделия”,

— Обособена позиция № 2 – „Месо и месни продукти”,

— Обособена позиция № 3 – „Риба и рибни продукти”,

— Обособена позиция № 4 – „Мляко и млечни продукти”,

— Обособена позиция № 5 – „Захар и захарни изделия, варива, пакетирани стоки, подправки, яйца, и други”,

— Обособена позиция № 6 – „Пресни, преработени или замразени плодове и зеленчуци”.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 1 670 000.00 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

„Хляб и хлебни изделия”

Обособена позиция №: 1

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15810000

15811000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG331

Основно място на изпълнение:

Кухнен. блок-гр. Аксаково, ул.“Митко Палаузов”№27А;ДГ„Мир”–гр. Игнатиево, ул„Плиска”№ 5;ДГ„Славейче” – с. Л. Каравелово; Общ. „Соц. предприятие за общ. хранене-ДСП“-гр. Аксаково, ж.к. Надежда, бл.1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Хляб бял по утв.стандарт „България“ или екв. (0,650 кг.)-58000 бр.; хляб „Добруджа“ по утв.стандарт „България“ или екв. нарязан(0,650 кг.) – 4000 бр.; хляб „Добруджа“ по утв.стандарт „България“ или екв. нарязан (0,325 кг. – половинка)-5000 бр.; хляб-пшеничен пълнозърнест нарязан (0,600 кг.)-18000 бр.; кори за баница-4000 кг.; брашно „бяло“ по утв.стандарт „България“ или екв.-27000 кг.; макарони-обикновени – 3800 кг.; макарони-пълнозърнести (твърда пшеница) – 2500 кг.; фиде – 3500 кг.; мая за хляб – 1000 кг.; бутер тесто – 3500 кг.; козунак-3300 кг.; спагети – 1500 кг.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

„Месо и месни продукти”

Обособена позиция №: 2

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15100000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG331

Основно място на изпълнение:

Кухнен. блок-гр. Аксаково, ул.“Митко Палаузов”№27А;ДГ„Мир”–гр. Игнатиево, ул„Плиска”№ 5;ДГ„Славейче” – с. Л. Каравелово; Общ. „Соц. предприятие за общ. хранене-ДСП“-гр. Аксаково, ж.к. Надежда, бл.1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Свинско месо- 6500 кг.; кайма-смес (60т/40с) – 4500 кг.; кайма-смес (60с/40т) по утв. стандарт „Стара планина“ или екв.- 6700 кг.; пилета замразени 10000 кг.; колбас-малотраен по утв. стандарт „Стара планина“ или екв.-5000 кг.; пастет-свински – 2400кг.; пилешки бутчета-14000кг.; кюфте/кебапче свинско по утв. стандарт „Стара планина“ или екв.-5500 бр.; пилешки воденички замразени -2500кг.; пилешки дробчета замразени -3000кг.;телешки шол замразен -2500 кг.;агнешко месо замразено -2500 кг.; пилешко филе замразено -2500кг.;траен колбас-1500 кг.; шунка-3300кг.; заешко месо замразено -1500 кг.; свински котлет замразен- 1500кг.; свински врат замразен-1500кг.; пуешко филе замразено- 2500 кг.; пилешка пържола замразена- 1800 кг.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

„Риба и рибни продукти“

Обособена позиция №: 3

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

03310000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG331

Основно място на изпълнение:

Кухнен. блок-гр. Аксаково, ул.“Митко Палаузов”№27А;ДГ„Мир”–гр. Игнатиево, ул„Плиска”№ 5;ДГ„Славейче” – с. Л. Каравелово; Общ. „Соц. предприятие за общ. хранене-ДСП“-гр. Аксаково, ж.к. Надежда, бл.1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Риба „скумрия“ филе замразена – 9000 кг.; риба-хек,чистена замразена- 2500 кг.; риба сьомга филе замразена- 3750 кг.; риба треска филе замразена- 3750 кг.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

„Мляко и млечни продукти“

Обособена позиция №: 4

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15511000

15500000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG331

Основно място на изпълнение:

Кухнен. блок-гр. Аксаково, ул.“Митко Палаузов”№27А;ДГ„Мир”–гр. Игнатиево, ул„Плиска”№ 5;ДГ„Славейче” – с. Л. Каравелово; Общ. „Соц. предприятие за общ. хранене-ДСП“-гр. Аксаково, ж.к. Надежда, бл.1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Прясно мляко пастьоризирано краве-2 % масленост- 4000 л.; прясно мляко пастьоризирано краве -3,2 % масленост- 16000л.; сухо мляко – 1500кг.; кисело мляко краве БДС 12:2010 или екв.-2 % масленост- 24600 кг.; кисело мляко краве -2 % масленост- 4400 кг.; кисело мляко краве БДС 12:2010 или екв.- 3,6 % масленост- 21000 кг.; бълг. бяло саламурено сирене краве БДС 15:2010 или екв.- 8500 кг.; краве масло масленост минимум 80 % – 2700 кг.; кашкавал краве БДС 14:2010 или екв. – 5000 кг.; топено сирене – 450 кг.; майонеза-200 кг.; цедено краве кисело мляко – 800 кг.; извара- 1800кг.; крема сирене – 1500кг.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

„Захар и захарни изделия, варива, пакетирани стоки, подправки, яйца, и други“

Обособена позиция №: 5

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

03142500

15800000

15831000

15833000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG331

Основно място на изпълнение:

Кухнен. блок-гр. Аксаково, ул.“Митко Палаузов”№27А;ДГ„Мир”–гр. Игнатиево, ул„Плиска”№ 5;ДГ„Славейче” – с. Л. Каравелово; Общ. „Соц. предприятие за общ. хранене-ДСП“-гр. Аксаково, ж.к. Надежда, бл.1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Овес. ядки-1500кг.;течен шоколад (0,400 кг.)-1000 кг.; орехи-500кг.;кроасани-35000 бр.;боб-7000кг.;леща-4500 кг.;ориз-9000 кг.;сол-3500кг.;оцет-1700л.;слънч. масло/олио по БС 01/2016 (или екв.)-15000 л.;пшеница-грухана-3750кг.; нишесте-15000кг.; грис-2000кг.; чай-билков(опак. от 20 бр.)-6500 опак.;хлебна сода-350 кг.;червен пипер-1200 кг.;джоджен-550 кг.;чубрица-350кг.; ванилия(0,002 кг.)-15000бр.;яйца L-180000бр.;какао-620кг.;елда-1500кг.; мед-550кг.;канела(0,010кг.)-3800 бр.;галета(0,100кг.) -190бр.;амон.сода(0,010кг.)-5500бр.;натур. шоколад(0,090кг.)-3000бр.;минер. вода(0,500л.)20000 бр.;студен чай(0,500л.)-20000 бр.;мюсли-1000кг.;леща белена/лющена-1500кг.;белен/лющен боб-1500кг.;соев сос светъл(1л.)- 400бр.;горчица(1кг.)-400бр.; подпр. за барбекю(пиле, риба и скара, 0,500кг.)-750бр.;захар-6000кг.;шок. топчета“Корнфлейкс“ -2500кг.; бискв. обикн.(0,130 кг.)-2500 кг.;бискв. обикн.(0,330 кг.)-2200 бр.;вафли обикн.-(пак. 6 бр.)-200 пак.; шок. вафли(0,033 кг.)-3000 бр. Прод. в Доп. инф.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Пудра захар-250кг.;тахан халва(0,420 кг.)-2500кг.;кафява захар-4000кг.;универс. подправка зеленч.-400кг.; булгур-5000кг.; нахут-2500кг.; бакпулвер(0,010кг.)-6000бр.;киноа-2100кг.;стафиди(0,500 кг.)-700кг.;сусамово семе-200кг.;лимонтозу (0,010 кг.)- 3750бр.;чесън на прах(0,010 кг.)-3500 бр.;черен пипер(0,010кг.)-3000 бр.;хрупкави хлебни кръгчета(0,070 кг.) – 3500 бр.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

„Пресни, преработени или замразени плодове и зеленчуци”

Обособена позиция №: 6

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

03220000

15330000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG331

Основно място на изпълнение:

Кухнен. блок-гр. Аксаково, ул.“Митко Палаузов”№27А;ДГ„Мир”–гр. Игнатиево, ул„Плиска”№ 5;ДГ„Славейче” – с. Л. Каравелово; Общ. „Соц. предприятие за общ. хранене-ДСП“-гр. Аксаково, ж.к. Надежда, бл.1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Кром. лук-21000кг.;зеле-26600кг.;картофи-32000кг.;моркови-8800кг.;крастав.-10500кг.;домати-12500кг.; пипер-8400кг.; тиквички-10000кг.;дини-12500кг.;мандар.-5200кг.;ябълки-55500кг.;грозде-6400кг.;портокали-9400кг.;банани-6500кг.;череши -4000кг.;кайсии-5500кг.;праскови-3300кг.;пъпеш-7500кг.;тикви-6200кг.;спанак-2000кг.;зелен боб-2000кг.;целина(листа)-1700 кг.;магданоз-1750кг.;копър-1400кг.;ягоди-2000кг.;киви-5600кг.;праз-1100кг.;круши-5000кг.;лимони-560кг.;авокадо-3000кг.; гъби-1000кг.;зелена салата-2200бр.;зелен лук(вр.)-1100бр.;черв. цвекло-2300кг.;ряпа-560кг.;репички-350кг.;патладжан-2500 кг.;карфиол-1000кг.;кит. зеле-2500кг.;салата „Айсберг“-2500кг.;домати конс.-20600кг.;домат. пюре-9000кг.;зелен боб замр.-5100кг.;гювеч замр.-3400кг.;броколи замр.-2000кг.;грах замр.-5200кг.;карфиол замр.-2000 кг.; краставици марин.-4000кг.; лютен.-2600кг.;компот- 8400кг.;конфит. плодов-3000кг.;мармалад-1200кг.; спанак замр.-4000кг.;натур. сок(1л.)-14800л.; нектар(1л.)-14000л.; Прод. в Доп. инф.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Царевица замр.-600кг.;зеле кисело-2200кг.;печен пипер замразен-2000кг.;пипер-бушен замразен-1000кг.;пипер-замразена капия -ивици-3500кг.;тиквички замразени-4400кг.;картофи бланширани-800кг.;плодове сушени(сини сливи и кайсии) без костилка-450 кг.;лозови сарми консерва 2кг.-800кг.;гъби консерва-3000кг.;маслини черни(5кг.)-1800кг.;маслини черни без кост.(5 кг.)-600 кг.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 410

Обособена позиция №: 1

Наименование:

Хляб и хлебни изделия

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

19/12/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 3

Брой на офертите, постъпили от МСП: 3

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Амураа – Консерв – 68 ООД
813069812
р-н Младост, ул. Под игото № 39А
Варна
9020
България
Телефон: +359 52763019
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 52763019
код NUTS: BG331

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 160 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 160 000.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 411

Обособена позиция №: 2

Наименование:

Месо и месни продукти

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

19/12/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 3

Брой на офертите, постъпили от МСП: 3

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Амураа – Консерв – 68 ООД
813069812
р-н Младост, ул. Под игото, № 39А
Варна
9020
България
Телефон: +359 52757356
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 52757356
код NUTS: BG331

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 320 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 320 000.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 412

Обособена позиция №: 3

Наименование:

Риба и рибни продукти

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

19/12/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 2

Брой на офертите, постъпили от МСП: 2

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Амураа – Консерв – 68 ООД
813069812
р-н Младост, ул. Под игото № 39А
Варна
9020
България
Телефон: +359 52763019
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 52763019
код NUTS: BG331

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 100 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 100 000.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 413

Обособена позиция №: 4

Наименование:

Мляко и млечни продукти

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

19/12/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 2

Брой на офертите, постъпили от МСП: 2

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Амураа – Консерв – 68 ООД
813069812
р-н Младост, ул. Под игото № 39А
Варна
9020
България
Телефон: +359 52757356
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 52757356
код NUTS: BG331

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 320 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 320 000.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 414

Обособена позиция №: 5

Наименование:

„Захар и захарни изделия, варива, пакетирани стоки, подправки, яйца, и други”

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

19/12/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 2

Брой на офертите, постъпили от МСП: 2

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Амураа – Консерв – 68 ООД
813069812
р-н Младост, ул. Под игото № 39А
Варна
9020
България
Телефон: +359 52757356
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 52757356
код NUTS: BG331

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 240 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 240 000.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 415

Обособена позиция №: 6

Наименование:

Пресни, преработени или замразени плодове и зеленчуци

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

19/12/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 2

Брой на офертите, постъпили от МСП: 2

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Амураа – Консерв – 68 ООД
813069812
р-н Младост, ул. Под игото № 39А
Варна
9020
България
Телефон: +359 52763019
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 52763019
код NUTS: BG331

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 530 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 530 000.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Неприложимо.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

08/01/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of