138889-2021: България-Казанлък: Отстраняване и третиране на битови отпадъци

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: Община Казанлък
Национален регистрационен номер: 000817778
Пощенски адрес: бул. „Розова долина“ № 6
Град: Казанлък
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Пощенски код: 6100
Държава: България
Лице за контакт: Кольо Стефанов Байков
Електронна поща: [email protected]
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.kazanlak.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2394

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Услуга по предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на община Казанлък, включващо сепариране и транспорт на редуцираното количество отпадъци за депониране

II.1.2)Основен CPV код

90510000 Отстраняване и третиране на битови отпадъци

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка включва предоставяне на услуги на община Казанлък по предварително третиране на смесени битови отпадъци с код 20 03 01 по приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. Дейностите включват приемане и предварително третиране на ок. 28 000 тона/год. смесени битови отпадъци чрез сепариране на отпадъците на линия —собственост или наета от избрания изпълнител, проектирана и изградена на собствена или наета площадка (недвижим имот), както и транспортиране на останалите след сепарирането отпадъци от сепариращата линия до претоварна станция „Казанлък“.

В обхвата на поръчката е включено и изпълнение на целите на община Казанлък по чл. 31, ал. 1 от ЗУО в съответствие с действащата нормативна уредба.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2)Описание

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне на услуги на община Казанлък по предварително третиране на смесени битови отпадъци с код 20 03 01 по приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

Дейностите включват приемане и предварително третиране на ок. 28 000 тона/год. смесени битови отпадъци чрез сепариране на отпадъците на линия — собственост или наета от избрания изпълнител, проектирана и изградена на собствена или наета площадка (недвижим имот), както и транспортиране на останалите след сепарирането отпадъци от сепариращата линия до претоварна станция „Казанлък“.

В обхвата на поръчката е включено и изпълнение на целите на община Казанлък по чл. 31, ал. 1 от ЗУО в съответствие с действащата нормативна уредба.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Възложена е поръчка/обособена позиция: не

V.1)Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена

Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Съгласно разпоредбата на чл. 110, ал. 2, т. 2 от ЗОП възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато има само 1 подходящо заявление за участие или 1 подходяща оферта. В настоящата обществена поръчка е подадена 1 оферта за участие и въпреки че тя е подходяща, възложителят счита, че не е налице реална конкуренция и липсва възможност за прилагане на сравнителен анализ на предложените от единствения участник цени с други оферти, поради което е издадено решение за прекратяване на процедурата, като същото е влязло в законна сила.

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

15/03/2021

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments