139037-2021: България-Самоков: Строителен надзор по време на строителството

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: Община Самоков
Национален регистрационен номер: 000776491
Пощенски адрес: ул. „Македония“ № 34
Град: Самоков
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 2000
Държава: България
Лице за контакт: Красимира Костадинова, директор на дирекция ТСУЕП
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 72266630
Факс: +359 72266650
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://samokov.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.mdt.samokov.bg/PCPSG/pages/procurement.jsf

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Упражняване на независим строителен надзор на обект „Реконструкция и подмяна на водопровод и канализация по ул. „Преспа“, гр. Самоков“.

Референтен номер: 12 00 –

II.1.2)Основен CPV код

71521000 Строителен надзор по време на строителството

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 168, ал. 1 от ЗУТ, а именно упражняване на строителен надзор за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителнo-монтажните работи и разрешаване ползването на обекта от обхвата на обществената поръчка, както и изготвяне на окончателен доклад и актуализация на техническия паспорт за обект „Реконструкция и подмяна на водопровод и канализация по ул. „Преспа“, гр. Самоков“.

Изпълнителят носи отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния процес, регламентирани в чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2)Описание

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71521000 Строителен надзор по време на строителството

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG412 София / Sofia

Основно място на изпълнение:

На територията на ул. „Преспа“ в гр. Самоков, обл. Софийска

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 168, ал. 1 от ЗУТ, а именно упражняване на строителен надзор за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителнo-монтажните работи и разрешаване ползването на обекта от обхвата на обществената поръчка, както и изготвяне на окончателен доклад и актуализация на техническия паспорт за обект „Реконструкция и подмяна на водопровод и канализация по ул. „Преспа“, гр. Самоков“.

Изпълнителят носи отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния процес, регламентирани в чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Възложена е поръчка/обособена позиция: не

V.1)Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена

Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

На основание чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки поради отпадане на необходимостта от провеждане на процедурата и от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, както и във връзка със становище на главния архитект на община Самоков за липсата на необходимост от упражняване на строителен надзор на обекта е необходимо да бъде прекратена обществената поръчка с предмет „Упражняване на независим строителен надзор на обект „Реконструкция и подмяна на водопровод и канализация по ул. „Преспа“, гр. Самоков“.

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Сроковете за подаване на жалби са съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

16/03/2021

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments