139581-2021: България-Русе: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД — МЕР Русе
Национален регистрационен номер: 1752013040046
Пощенски адрес: ул. „Борисова“ № 27
Град: Русе
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Пощенски код: 7000
Държава: България
Лице за контакт: Лъчезар Стойков
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 82813500
Факс: +359 822067
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.eso.bg
Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=T05hVmhaS1NyakZ3bUZjT2tUYk14bUhUSVBpRDhZRlFQNnY5Y3U1WnRZaz0=

I.6)Основна дейност

Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Проектиране, доставка и изграждане на видеонаблюдение, СОТ, периметрова охрана и пожароизвестяване в п/ст „Алфатар“

Референтен номер: МЕР-РС/2020/021

II.1.2)Основен CPV код

45000000 Строителни и монтажни работи

II.1.3)Вид на поръчка

Строителство

II.1.4)Кратко описание:

Строителство, включващо проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Алфатар“

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)

Стойност, без да се включва ДДС: 49 300.00 BGN

II.2)Описание

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45000000 Строителни и монтажни работи

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG32 Северен централен / Severen tsentralen

Основно място на изпълнение:

гр. Алфатар

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Строителство, включващо проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Алфатар“

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: МЕР-РС-ДОГ-7

Наименование:

Проектиране, доставка и изграждане на видеонаблюдение, СОТ, периметрова охрана и пожароизвестяване в п/ст „Алфатар“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

09/02/2021

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 4

Брой на офертите, постъпили от МСП: 4

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „КМД Инженеринг“ ЕOOД
Национален регистрационен номер: 202530120
Пощенски адрес: жк „Младост 2“, бл. 209А, вх. 7, ет. 7
Град: София
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 885035981
Факс: +359 885035981

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 50 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 49 300.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

16/03/2021

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments