139582-2021: България-София: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 175201304
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 201
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Таня Стоянова
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29696851
Факс: +359 29626189
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.еso.bg
Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/

I.6)Основна дейност

Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Монтаж на OPGW на ВЛ 110 kV „Върба“

Референтен номер: ЦУ/2020/114

II.1.2)Основен CPV код

45000000 Строителни и монтажни работи

II.1.3)Вид на поръчка

Строителство

II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е подмяна на м.з.в. с ново тип OPGW. Основните работи са:

— демонтаж на съществуващото м.з.в. и арматура,

— доставка и монтаж на ново м.з.в. тип OPGW и арматура,

— доставка и монтаж на оптичен кабел ADSS и арматура,

— доставка и монтаж на оптичен кабел OPUG в п/ст „Радомир“,

— доставка и монтаж на нови спусъци и заземители на всички стълбове.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)

Стойност, без да се включва ДДС: 214 406.24 BGN

II.2)Описание

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45000000 Строителни и монтажни работи

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG414 Перник / Pernik

Основно място на изпълнение:

Трасето на ВЛ 110 kV „Върба“ от п/ст „Радомир“ до п/ст „Червена могила“.

Електропроводът се експлоатира от МЕР София-област (МЕПР Перник).

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата поръчка е подмяна на м.з.в. с ново тип OPGW. Основните работи са:

— демонтаж на съществуващото м.з.в. и арматура,

— доставка и монтаж на ново м.з.в. тип OPGW и арматура,

— доставка и монтаж на оптичен кабел ADSS и арматура,

— доставка и монтаж на оптичен кабел OPUG в п/ст „Радомир“,

— доставка и монтаж на нови спусъци и заземители на всички стълбове.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 0013-МЕР

Наименование:

Монтаж на OPGW на ВЛ 110 kV „Върба“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

15/03/2021

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 2

Брой на офертите, постъпили от МСП: 1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Импулс КО“ ООД
Национален регистрационен номер: 130258609
Пощенски адрес: ул. „Милин камък“ № 50
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1421
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 28129796
Факс: +359 28129796

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 217 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 214 406.24 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

16/03/2021

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments