13973-2019: България-Бургас: Хляб

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Община Бургас
000056814
Александровска № 26
Бургас
8000
България
Лице за контакт: Гергана Стоянова — ст. юрисконсулт в дирекция ОП
Телефон: +359 56907288
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 56860912
код NUTS: BG341

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.burgas.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/36688

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

„Доставка на хляб за нуждите на постоянни детски ясли на община Бургас“

II.1.2)Основен CPV код

15811100

II.1.3)Вид на поръчка

Доставки

II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва доставка на хляб за нуждите на постоянни детски ясли на община Бургас. Доставяният хляб следва да бъде „Добруджа“, нарязан по утвърден стандарт „България“ УС-03-2011 и/или „Бял“, нарязан по утвърден стандарт „България“ УС-02-2011.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15811100

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG341

Основно място на изпълнение:

Територията на община Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка включва доставка на хляб за нуждите на постоянни детски ясли на община Бургас. Доставяния хляб следва да бъде „Добруджа“, нарязан по утвърден стандарт „България“ УС-03-2011 и/или „Бял“, нарязан по утвърден стандарт „България“ УС-02-2011.

II.2.5)Критерии за възлагане

Критерий за качество – Име: П2 — срок за уреждане на рекламации / Тежест: 50

Цена – Тежест: 50

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу

  • Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на открита процедура

Обяснение:

Предметът на обществената поръчка включва доставка на хляб за нуждите на постоянни детски ясли на община Бургас. Доставяният хляб следва да бъде „Добруджа“, нарязан по утвърден стандарт „България“ УС-03-2011 и/или „Бял“, нарязан по утвърден стандарт „България“ УС-02-2011.С решение № 1907 от 13.7.2018 г. на д-р Лорис Мануелян — заместник-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“ при община Бургас, е стартирана открита по вид процедура с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня на община Бургас по 6 обособени позиции: ОП 1 „Доставка на хляб“; ОП 2 „Доставка на мляко и млечни изделия“; ОП3 „Доставка на месо и месни продукти“; ОП 4 „Доставка на яйца“; ОП 5 „Доставка на консервирани продукти“; ОП 6 „Доставка на бакалия“. До крайния срок за подаване на оферти по обособена позиция № 1 не е постъпила нито 1 такава за участие. Съгласно чл. 79, ал. 1 от ЗОП публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление само в предвидените случаи. Настоящият случай попада в хипотезата на цитирания по-горе член, а именно: поради това че до крайния срок за подаване на оферти не е постъпила нито 1 такава за участие и поради това че първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени, последното дава възможност на възложителя да проведе процедура на договаряне без предварително обявление. След направени проучвания на пазара и предвид това че „Хлебна промишленост“ АД, ЕИК 836143549 — собственикът на хлебозавод „Дария“, находящ се в гр. Бургас, е дългогодишен контрагент на общинското дружество „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД и същото се ползва с много добро име на пазара, както и разполага с необходимият опит, сертификация и капацитет за изпълнение на поръчката, считам, че изпълнението на поръчката може да се възложи на „Хлебна промишленост“ АД. Мотивиран от горното след извършен преглед на документите по предходната процедура, както и след проведеното проучване на поканеното за участие дружество считам, че са налице предпоставки за избора на процедура съгласно чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и да се покани същото дружество да изпълни предмета на настоящата обществена поръчка.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Възложена е поръчка/обособена позиция: не

V.1)Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

09/01/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of