14229-2020: България-Варна: Архитектурни и инженерни услуги по измервания и заснемания

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: Община Варна
Национален регистрационен номер: 000093442
Пощенски адрес: бул. „Генерал Колев“ № 92, ет. 5
Град: Варна
код NUTS: BG331
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Константина Желязкова
Електронна поща: op@varna.bg
Телефон: +359 52820830/ +359 52804925
Факс: +359 52820846

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.varna.bg

Адрес на профила на купувача: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=429

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Извършване на геодезически услуги за нуждите на община Варна

Референтен номер: 00081-2016-0027

II.1.2)Основен CPV код

71250000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

При изпълнение на поръчката следва да се извършат следните видове услуги: геодезическо заснемане или трасиране на линейни и площни обекти (ел. проводи, водопроводи, улици, междублокови пространства, площадки и др.) на сгради и имоти, изработване на схеми на самостоятелни обекти в сгради, изработване на проекти за попълване или изменение на кадастралната карта/кадастрален план, съгласно изискванията на действащото законодателство.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 3 234.17 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71250000

71251000

71354300

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG331

Основно място на изпълнение:

На територията на община Варна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

При изпълнение на договора следва да се извърши геодезическо заснемане на площен обект улици, площади и др. и изработване на специализирана кадастрална карта за обект/геодезическо заснемане на сграда/трасиране на границите на недвижим имот — поземлен имот или сграда/трасиране на уличната регулация/изработване на проект за попълване и/или изменение на поземлени имоти и сгради ККИР/изработване на специализирана и кадастрална карта на релеф съгласно изискванията на действащото законодателство на 9 обекта.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д19002106ВН

Наименование:

Геодезическо заснемане и изработване на проект за попълване и/или изменение на сгради в КККР — графична и текстова част, в изискуемия от АГКК вид — 9 обекта

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

20/12/2019

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1

Брой на офертите, постъпили от МСП: 1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Стомил 91“ ООД
Национален регистрационен номер: 201211415
Пощенски адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 99, ет. 1, ап. 3
Град: Варна
код NUTS: BG331
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: stomil91@abv.bg
Телефон: +359 52635121
Факс: +359 52635121

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 3 234.17 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

09/01/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments