14286-2019: България-София: Строителен надзор

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът трябва да притежава лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или валидно удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността.

2. Участникът трябва да притежава валидно удостоверение за вписване в публичния регистър на лицата по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), издаден от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители: подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Чуждестранните лица могат да представят документ/и за вписване в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Когато в дадена държава няма такива изисквания към юридическите лица, то трябва да представят декларация, че съгласно местното законодателство имат право да извършват такава дейност.

При подаване на офертата съответствието с критерия годност се посочва в раздел А: Годност на Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.

3. За доказване съответствието с критерия се представят следните документи:

— По т. 2.1.1. Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр.82 от 2012г.) или валидно удостоверение съгласно чл.166,ал.1,т.1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността.

При подписване на договор с чуждестранно юридическо лице същото преди подписване на договора трябва да представи заверено копие на удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издадено по реда на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

— По т. 2.1.2 Удостоверение за вписване в публичния регистър на лицата по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), издаден от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Документите се представят от участника, определен за изпълнител в случая на чл. 67, ал. 6 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Под „дейност, сходна с предмета и обема на поръчката“ да се разбира изпълнение на следните дейности: управление изпълнението на договор, оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор, които са изпълнени по договори за ново строителство и/или модернизация и/или рехабилитация и/или основен ремонт и/или реконструкция на сграда или сгради І-ва категория строежи, посочени в чл. 2, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5, т. 7, ал. 3, т. 1, ал. 9, ал. 10, ал. 11 и ал. 12 от Наредба № 1 от 30.7.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, с минимална разгъната застроена площ на сграда 1500 м2.

Дейностите управление изпълнението на договор, оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор могат да са изпълнени заедно по 1 (един) договор за строителство на сграда/и или поотделно по договори за различни сгради през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участникът да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

3. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството.

— При подаване на офертата съответствието с критерия технически и професионални способности се посочва в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности и раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от еЕЕДОП,

— Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор по т. 1 и т. 2 се доказва от обединението участник, а по т. 3 от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора/документ за създаване на обединението,

— Когато участникът предвижда участие на подизпълнители: подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата,

— Когато участникът предвижда участие на трети лица: третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата,

— За доказване на техническите и професионални способности на участниците се представят следните документи, във връзка с поставените изисквания:

1) Списък на услугите с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, изпълнени за последните 3 години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, по образец № 11.

2) Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, по образец № 12,

3) Сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по серията европейски стандарт от ИА БСА или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството при условията на чл. 64, ал. 7 от ЗОП.

— Документите се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 дейност за услуга (У) с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. За „изпълнена дейност“ се приема тази, която към датата на под. на офертата е одобр. и приета от съотв. възложител, клиент, получател, или компет. орган, или чрез посочване на публ. регистър, в който е публикувана информация за У.

2. Участникът да разполага с персонал и ръководен състав с опр. професионална компетентност за изп. на поръчката, както следва:

— Ръководител на екипа: Образование и професионална квалификация: образователно квалификационна степен (ОКС) мин. бакалавър, проф. квалиф. — строит. инж. или архитект; Проф. опит: да е изп. функциите на ръководител или зам. ръководител на екип/проект в завършена У за упр. изпълнението на Д на подобен обект и/или строителен надзор (СН) на подобен обект.

— Ключов експерт (КЕ) част Архитектурна: ОКС мин. бакалавър, проф. квалиф. — архитект. Проф. опит: да е изв. СН по част Архитектурна в изв. У за СН на подобен обект.

— КЕ част Конструктивна: ОКС мин. бакалавър, проф. квалиф. — строит. инженер, специалност „Конструкции“ или еквивалент. Проф. опит: да е изв. СН по част Конструктивна в извършена У за СН на подобен обект.

— КЕ част Ел. — силнотокова и слаботокова: ОКС мин. „бакалавър“, Проф. квалиф. — ел. инж. Проф. опит: да е изв. СН по част Ел. в извършена У за СН на подобен обект. Да притежава удостоверение за придобита ІІІ квалифик. група за безопасност при работа по ел. уредби и мрежи, съгл. „Правилник за безопасност и здраве при работа по ел. уредби на ел. и топлофик. централи и по ел. мрежи” от 2004 г. или еквивалент, и/или„Правилник за безопасност и здраве при работа по ел. обзавеждането с напрежение до 1000 V” от 2005г. , или еквивал. Неключови експерти:

— Експерт(Е) част В и К: ОКС мин. „бакалавър“, проф. квалиф. — инж. , спец. ВиК или еквивал. Проф. опит: да е изв. СН по част ВиК в извършена У за строит. надзор на подобен обект.

— Е част ОВК: ОКС мин. „бакалавър“, проф. квалиф. — инж. , специалностОВК или еквивал. Проф. опит: да е изв. СН по част ОВК в извършена У за СН на подобен обект.

— E част Железен път: ОКС мин. „бакалавър“, проф. квалиф. — инж. , спец. „Транспортно строит. “ или еквивал. , Проф. опит: да е изв. СН по част Железен път в извършена У за СН за ново строит. и/или модернизация и/или реконстр. на ЖП инфраструктура по смисъла на ЗЖТ или еквивал.

— Е Координатор по безопасност и здраве: ОКС мин. „бакалавър“, проф. квалиф. — инж. Да прит. валидно удостоверение за преминало ежегодно обучение съгл. Наредба № РД— 07— 2 от 16.12.2009 г.

— Е планиране и плащане: ОКС мин. „бакалавър“

— програми и координация: ОКС мин. „бакалавър“. Под „Подобен обект“се разбира ново строителство и/или модернизация и/или рехабилитация и/или основен ремонт и/или реконструкция на сграда/и І— ва категория строежи, пос. в чл. 2, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5, т. 7, ал. 3, т. 1, ал. 9, ал. 10, ал. 11 и ал. 12 от Наредба № 1 от 30.7.2003г. за номенклатурата на видовете строежи, с мин. РЗП на сграда 1 500 м2. Под „Извършена услуга“ се разбира У, за която към датата на подаване на офертата има документ, удостов. доброто (без никакви забележки) изпълнение, изд. от получателя или от компет. орган, или чрез пос. на публ. регистър, в който е публ. информация за изпълнението. Не се доп. Ръководител на екипа и КЕ да съвмест. функциите на др. КЕ. Ръководителят на екипа и КЕ трябва да бъдат на разполож. за целия период на изп. на проекта. Смяната на КЕ с такива, които не са вкл. първонач. в списък на персонала, който ще изп. поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отг. за изп. , в който е посочена проф. компетентност на лицата, се изв. само при усл. , посочени в Д. За чуждестр. лица— КЕ възложителят (В) приема еквивал. ОКС, квалиф. и правоспособност съгл. законодателството на държавата, в която са установени.

3. Участникът да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001: 2015 или еквивал., с обхват на сертификация, вкл. предмета на поръчката (консултантски У в строителството: оценка на съответствието и строителен надзор). В приема и др. дококазателства за еквивалентни мерки за осиг. на качеството при услов. на чл. 64, ал. 7 от ЗОП.

III.2.1)Информация относно определена професия

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of