143207-2020: България-София: Компютърно оборудване

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. За изпълнение на всяка обособена позиция, за която подава оферта, участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

2. За всяка обособена позиция, за която подава оферта, участникът да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001 в актуална версия или еквивалентен, включващ в обхвата си доставка или търговия или продажба на компютърно оборудване или мрежово оборудване или компютърна техника или ИТ продукти.

1. За изпълнение на всяка обособена позиция, за която подава оферта, участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция следва да се разбира:

— За Обособена позиция 1 — доставка/доставки на минимум 90 броя нови настолни компютри, минимум 40 броя нови монитори и минимум 1 брой нов сървър,

— За Обособена позиция 2 — доставка/доставки на минимум 50 броя нови преносими компютри,

— За Обособена позиция 3 — доставка/доставки на минимум 25 броя нови мултифункционални устройства, минимум 25 броя нови лазерни принтери и минимум 8 броя нови скенери,

— За Обособена позиция 4 — доставка/доставки на минимум 40 броя нови твърди дискове, минимум 20 броя нови RAM памети, минимум 180 броя нови флаш памети и минимум 15 броя нови непрекъсваеми токозахранващи устройства,

— За Обособена позиция 5 — доставка/доставки на минимум 25 броя нови управляеми комутатори и минимум 10 броя нови безжични рутери.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП, чрез попълване на раздел В: „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“. Преди сключването на договора за възлагане на съответната обособена позиция, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обособената позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи които доказват извършената доставка.

2. За всяка обособена позиция, за която подава оферта, участникът да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001 в актуална версия или еквивалентен, включващ в обхвата си доставка или търговия или продажба на компютърно оборудване или мрежово оборудване или компютърна техника или ИТ продукти.

При подаване на офертата участникът следва да предостави информация за сертификата в ЕЕДОП, част IV: „Критерии за подбор“, раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, поле „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на сертификат (доставка или търговия или продажба на компютърно оборудване или мрежово оборудване или компютърна техника или ИТ продукти), издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки за чуждестранните лица. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of