143217-2020: България-София: Компютърно оборудване и принадлежности

Участниците ще бъдат отстранени, ако е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 107 от ЗОП (чл. 55 от ЗОП не се прилага), с изключение на изрично посочените случаи в ЗОП.

Възложителят ще отстрани от участие и:

— участниците, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея),

— участник, който е представил техническо предложение, което не отговаря на изискванията на техническата спецификация и условията на възложителя,

— участник, който е предложил цена, по-висока от максималната прогнозна стойност на обособената позиция или цена по-висока от максималната прогнозна стойност за съответния проект/договор/програма, посочени в техническата спецификация, част от документацията за участие,

— участник, за когото са налице пречките за участие в обществени поръчки, предвидени по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са приложили изключения по чл. 4 от него,

— участник, за когото са налице забраните по чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от ЗПКОНПИ.

Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП. Съгласно чл. 46 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП. При участие на обединение, което не е ЮЛ, се прилага чл. 59, ал. 6 от ЗОП. При участие на подизпълнители се прилага чл. 66 от ЗОП. Относно използването капацитета на трети лица се прилагат разпоредбите на чл. 65 от ЗОП.

Оферти се подават на адрес гр. София, бул. „Св. Кл. Охридски“ № 8, ТУ — София, кабинет 1317 — деловодство.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of