143948-2020: България-Габрово: Услуги, свързани с опазването на ландшафта

1. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП.

2. Национални основания за отстраняване на участниците в процедурата са:

— осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256 – 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП),

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП),

— наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,

— обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

3. Освен на основанията по чл. 54 от ЗОП и посочените по-горе основания по чл. 55 от ЗОП и на останалите специфични национални основания за изключване възложителят ще отстранява от участие и на основание чл. 107 от ЗОП.

4. Преди подписване на договора за обществена поръчка съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива.

5. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е в размер на 3(три) % от стойността им без ДДС. Гаранцията, обезпечаваща договора, се предоставя в една от следните форми:

— парична сума, преведена по банкова сметка на възложителя,

— банкова гаранция (оригинал) при описаните условия в одобрената документация за обществената поръчка,

— застраховка, която обезпечава изпълнението (оригинал), при описаните условия в одобрената документация за обществената поръчка.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

6. Възложителят предвижда да заплати аванс — 10 %, първо междинно плащане — 10 % след приемане изп. на дейност 1, второ междинно плащане — 40 % от стойността на договора след приемане изп. на дейността 2, и финално плащане — 40 % от стойността на д-ра след приемане на изп. на дейност 3.

7. Гаранцията за авансово плащане е в размер на 100 % от размера на съответното авансово плащане по договора с ДДС.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of