143949-2020: България-Козлодуй: Строителен надзор по време на строителството

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя.

Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон, както и обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ; участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП; участник, който след искане или покана от възложителя не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си; участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от възложителя прогнозна стойност на поръчката.

Ако за участник са налице някое от посочените основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, той има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират надеждността му, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

Офертите на участниците трябва да са изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се предоставят услугите и които са приложими. Неспазването на посоченото условие води до отстраняване.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица, съответните изисквания се прилагат и по отношение на подизпълнителите и третите лица.

Документите, доказващи липсата на основ. за отстраняване са посочените в чл. 58 от ЗОП и се представят от участника избран за изп. при скл. на дог. за обществена поръчка. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време, след отваряне на офертите, да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

При подаване на офертата, участниците задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в проекта на договора за възлагане на обществената поръчка.

С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на дог-р.

Прогн. стойност е максималният финансов ресурс, който възложителят може да осигури. Оферти с ценови предложения над определения финансов ресурс ще бъдат отстранени от участие.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ и относими към предмета на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП +359 70018700;

Интернет адрес: www.nap.bg

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите;

Информационен център на МОСВ:

1000 София, ул. „У. Гладстон“ № 67, телефон +359 29406331 всеки работен ден от 14:00 ч. до 17:00 ч.;

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. „Триадица“ № 2;

Телефон +359 28119443.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of