143955-2020: България-Сливен: Услуги по инвентаризиране на горите

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да има на разположение:

1. минимум технически лица, които ще използва за изпълнение на обществената поръчка – инвентаризация и планиране;

За деклариране на съответствие с изискването в част IV, раздел В на ЕЕДОП, участниците следва да посочат информация, относно имената и професионалната квалификация на лицата, които ще извършват дейностите по инвентаризация и планиране.

Документи за доказване на съответния критерий за подбор: при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при подписване на договора участникът, определен за изпълнител, представя списък на конкретните технически лица включително тези, които отговарят за контрола на качеството, които ще изпълняват услугата с посочване на образованието и професионалната квалификация.

2. минимум техническо оборудване, свързано с използване и прилагане на софтуерен продукт, софтуерни продукти, включително предоставени на крайния потребител, за изпълнение на обществената поръчка.

За деклариране на съответствие с изискването в част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП участниците следва да посочат информация относно техническо оборудване, свързано с използване и прилагане на софтуерен продукт, софтуерни продукти, предоставени на крайния потребител, коио ще ползват при изпълнение на поръчката, с посочване на основанието за ползване от участника (собственост, наем, др.) включително предоставени на крайния потребител.

Документи за доказване на съответния критерий за подбор: при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при подписване на договора участникът, определен за изпълнител, представя конкретното техническо оборудване, които ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, свързано с използване и прилагане на софтуерен продукт, както и софтуерни продукти, предоставени на крайния потребител.

3. Минимум друго техническо оборудване (автомобили, компютри, лазерен принтер, скенер и/ или дигитайзер с формат по-голям от А4, мобилни компютри със система за Global Navigation Satellite System (GNSS), с точност по-висока от ± 10 м. и програмен продукт за работа с тях, печатна или размножителна техника)

За деклариране на съответствие с изискването в част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП, участниците следва да посочат информация относно техническо оборудване, което ще ползват при изпълнение на поръчката, с посочване на основанието за ползване от участника (собственост, наем, др.).

Документи за доказване на съответния критерий за подбор: при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при подписване на договора участникът, определен за изпълнител, представя декларация за конкретното техническо оборудване, които ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, включващо автомобили, компютри, лазерен принтер, скенер и/ или дигитайзер, мобилни компютри и програмен продукт за работа с тях, печатна или размножителна техника и др.

1. Минимум технически лица, които ще използва за обществената поръчка:

1 (един) ръководител обект (с висше образование с образователно-квалификационна степен “магистър” по специалността “Горско стопанство” или еквивалентно);

9 (девет) инженери по горско стопанство – по един на 3 500 ха, с висше образование с образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър” по специалността “Горско стопанство” или еквивалентно);

1 (един) геодезист (с образователно-квалификационна степен „магистър-инженер” по специалността „Геодезия” или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентна на посочената област, вписан в регистъра на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата, в която са установени);

1 (един) ловоустроител (с висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността “Горско стопанство” или специалността „Ловно стопанство” или еквивалентно);

1 (един) специалист, отговарящ за качеството на инвентаризацията, плановете, горскостопанските карти, плановете за ловностопански дейности, за дейностите по опазване от пожари и горскостопанския план (с висше образовение с образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността “Горско стопанство” или еквивалентно);

1 (един) специалист (с не по-ниско от средно образование, с включена дисциплина „геодезия” в учебния план или еквивалентно образование) за извършване на теренните измервания и ограничаване границите на отделите.

2. Минимум техническо оборудване, свързано с използване и прилагане на софтуерен продукт, софтуерни продукти, предоставени на крайния потребител:

Ползване на лицензиран операционен софтуер, софтуер за графична обработка и бази данни, софтуер за текстова обработка – минимум 9 (девет): по един за всеки 3500 ха площ за инвентаризация;

Софтуер за ГИС – приложения (ArcVeiw, MapINFO, AutoCad Map) или еквивалент;

Безвъзмездно предоставяне на: потребителски софтуер на крайния потребител за преглед, разпечатване и произволни справки от текстовата част на предмета на обществената поръчка, софтуер за преглед и разпечатване на графичните материали на предмета на обществената поръчка, безвъзмездно предоставяне на същия на крайния потребител, едноседмично безплатно обучение на персонала за работа с него и тригодишно гаранционно поддържане на софтуерния продукт.

3. Минимум друго техническо оборудване (автомобили, компютри, лазерен принтер, скенер и/ или дигитайзер с формат по-голям от А4, мобилни компютри със система за Global Navigation Satellite System (GNSS), с точност по-висока от ± 10 м. и програмен продукт за работа с тях, печатна или размножителна техника):

3 (три) автомобила с висока проходимост /4х4/ – по един за всеки 10 000 ха площ за инвентаризация;

9 (девет) компютъра – по един за всеки 3500 ха площ за инвентаризация;

1 (един) лазерен принтер, скенер и/ или дигитайзер с формат по-голям от А4;

9 (девет) мобилни компютъра със система за Global Navigation Satellite System (GNSS), с точност по-висока от ± 10 м. и програмен продукт за работа с тях – по един за всеки 3500 ха;

Печатна или размножителна техника с формат А1 или по-голям (минимум едно устройство)

4. Допълнителни минимални изисквания за техническо оборудване, извън горепосочените:

4 (четири) компютъра за: ръководителя на група, инженер-проектанта в областта на ловното стопанство, геодезиста и контролния специалист;

4 (четири) мобилни компютъра със система за Global Navigation Satellite System (GNSS), с точност по-висока от ± 10 м. и програмен продукт за работа с тях за ръководителя на група, инженер-проектанта в областта на ловното стопанство, геодезиста и контролния специалист.

4 (четири) софтуера за текстова обработка – по един за ръководителя на група, инженер-проектанта в областта на ловното стопанство, геодезиста и контролния специалист.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of