14441-2019: България-Балчик: Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на храна

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Специализирана болница за рехабилитация — Тузлата ЕООД
124517480
Местност Тузлата
Балчик
9600
България
Лице за контакт: Мария Стайкова
Телефон: +359 882528595
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 57998108
код NUTS: BG33

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://sbrtuzlata.com

Адрес на профила на купувача: http://sbrtuzlata.com/profil-na-kupuvacha/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3)Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://sbrtuzlata.com/profil-na-kupuvacha/

Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт

I.4)Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5)Основна дейност

Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Периодична доставка на хранителни продукти и готова храна по предварителна заявка за хранене на пациенти, настанени в „Специализирана болница за рехабилитация — Тузлата” ЕООД, град Балчик по 7 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код

55520000 – UA01

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Периодична доставка на хранителни продукти и готова храна по предварителна заявка за хранене на пациенти, настанени в „Специализирана болница за рехабилитация — Тузлата” ЕООД, град Балчик по 7 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Хляб и закуски“

Обособена позиция № 2 „Десерти, захарни и сладкарски изделия“

Обособена позиция № 3: „Мляко и млечни изделия“

Обособена позиция № 4: „Месо и месни продукти“

Обособена позиция № 5: „Пресни плодове и зеленчуци“

Обособена позиция № 6: „Консервирани плодове и зеленчуци, подправки, плодови сокове, бакалия“

Обособена позиция № 7: „Готова храна по предварителна заявка“

Доставката по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5 и 6 включва всички дейности по доставянето на хранителните продукти от изпълнителя франко складовете, посочени от възложителя.

Доставката по Обособена позиция 7 включва всички дейности по планиране на храната, покупка, съхранение и разфасоване на хранителните продукти, приготвянето и сготвяне и/или обработване.

II.1.5)Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 319 728.00 BGN

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Хляб и закуски

Обособена позиция №: 1

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15810000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG33

Основно място на изпълнение:

СБР — Тузлата ЕООД, гр. Балчик, франко складовете на възложителя

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция включва доставката на:

1. Хляб бял по БДС Правилно оформена франзела, добре изпечена, Тегло на франзелата 650 гр./бр. Нарязана на филии и поставена в полиетиленова опаковка. Бр. 3750

2. Хляб – типов по БДС. Правилно оформена франзела, добре изпечена, Тегло на франзелата 0,500кг./бр. Нарязана на филии и поставена в полиетиленова опаковка. Бр. 590

3. Готова закуска 0,150 кг – кифла, сиренка, кузуначе, баница, милинки, тутманик. Всяка закуска да е индивидуално опакована в полиетиленово пликче. Правилно оформена франзела, добре изпечена. Бр. 3000

Посочените видове и количества са ориентировъчни и могат да бъдат променяни в зависимост от потребностите на Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 13 995.00 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 36

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Десерти, захарни и сладкарски изделия

Обособена позиция №: 2

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15840000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG33

Основно място на изпълнение:

СБР — Тузлата ЕООД, гр. Балчик, франко складовете на възложителя

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция включва доставката на:

1. Меденка.Единично опакована 0,050 кг. Бр. 3770

2. Сладолед. Единично опакован в разфасовка по 0,200 мл. Бр. 1850

3. Тахан халва. Опакована в разфасовки по 0,250 кг. Бр. 15601

Посочените видове и количества са ориентировъчни и могат да бъдат променяни в зависимост от потребностите на Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 5 733.00 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 36

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Мляко и млечни изделия

Обособена позиция №: 3

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15500000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG33

Основно място на изпълнение:

СБР — Тузлата ЕООД, гр. Балчик, франко складовете на възложителя

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция включва доставката на:

№ артикул мярна единица количество

1. Краве саламурено сирене – БДС или еквивалент. Сиренето да е преминало технологичния срок на зреене, опаковано в еднократни съдове, с нетно тегло от 4 – 8 кг, с ясна маркировна върху капака на кутията, обозначаваща предприятието-производител и дата на прозиводство. Консистенция – умерено твърда, еластична. Вкус и мирис – спечифични за зрял продукт, умерено солен вкус, без разстителни мазнини. Кг. 180

2. Краве кисело мляко – с масленост не по-малко от 2 %, БДС или еквивалент. Състояние – гладка, блезстяща повърхност, хомогенна сметанообразна маса. Мирис и вкус – свойствен, приятно млеченокисел вкус. Опаковка – кофичка от пластмаса, с вместимост 0,400 кг. Етикетът с фирмения знак е върху капачките на всяка опаковка, където са отазени датата на годност, партида, температура на съхранение. Бр. 3100

3. Краве масло-доза. Цвят сетло жъл до бял. Масленост, като млечни мазнини не по-малко от 82 % от сухото вещество, без консервиращи и багрилни вещества, без растителни мазнини. Разфасовка пакетчета 8 гр. Бр. 7600

4. Краве кашкавал по БДС или еквивалент. Пита, пълномаслен. Всяка пита е вакумирана и маркирано трайно и четливо на бълрагски език. Мирис, вкус и аромат – специфичен. Аромат — свойствен за зрял кашкавал, вкус – умерено-солен без страничен привкус и мирис. Масленост – 45 %, без наличние на растителни мазнини, срок на зреене до 60 дни. Кг. 200

5. Прясно мляко.Опаковано в кутии по 1 л. Прясното мляко е пастьоризирано с масленост не по-малко от 1,5 %. Вкус – специфичен, слабо-сладникав, без страничен привкус, мирис-специфичен, без неприятна миризма. Еднородна бяла течност без утайка. Л. 10

6. Топено сирене секторно. Продукт за мазане. Бр. 840

7. Плодово кисело мляко. Опаковка – кофичка от пластмаса, с вместимост 0,200 кг. Състояние – гладка, блезстяща повърхност, хомогенна сметанообразна маса. Мирис и вкус – свойствен, приятно млеченокисел вкус. Етикетът с фирмения знак е върху капачките на всяка опаковка, където са отазени датата на годност. партида, температура на съхранение. Бр. 1020

Посочените видове и количества са ориентировъчни и могат да бъдат променяни в зависимост от потребностите на Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 20 976.00 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 36

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Месо и месни продукти

Обособена позиция №: 4

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15100000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG33

Основно място на изпълнение:

СБР — Тузлата ЕООД, гр. Балчик, франко складовете на възложителя

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция включва доставката на:

1. Кебапче охладен/замразен. Тарелка, с тежест на едно кебапче по 80 гр. смес 40 % телешко месо и 60 % свинско месо. Външен вид — чиста гладка повърхност без разкъсвания; цвят бледо кафяво -червено; мирис и вкус-свойствен. Бр. 6600

2. Кюфте охладен/замразен. Тарелка, с тежест на едно кюфте по 80 гр. смес 40 % телешко месо и 60 % свинско месо. Външен вид — чиста гладка повърхност без разкъсвания; цвят бледо кафяво-червено; мирис и вкус-свойствен. Бр. 4000

3. Сурова наденица — свинска Кг.

4. Сатленка – охладена/замразена. Състав: външен вид — чиста гладка повърхност без разкъсвания; цвят- бледо кафяво-червено, мирис и вкус-свойствен. От свинско месо. Кг. 160

5. Сух колбас — шпек трайно варено-пушен колбас – първо качество — външна повърхност чиста, леко набръчкана без петна и грапавини по обвивките с кафяво-червен цвят; мирис: свойствен с едва доловим дъх на дим; вкус — специфичен с едва доловим дъх на дим. Кг. 170

6. Кренвирш – пилешки, да отговарят на чл. 12, от Наредба 9/16.09.2011 на МЗХ. Стандарт „Стара планина“ или еквивалент. Кг. 200

7. Пил. шишчета замразени – с продължителност на съхранение, продукт от чисто пилешко месо. Кг. 1350

Посочените видове и количества са ориентировъчни и могат да бъдат променяни в зависимост от потребностите на Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 23 355.00 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 36

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Пресни плодове и зеленчуци

Обособена позиция №: 5

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

03220000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG33

Основно място на изпълнение:

СБР — Тузлата ЕООД, гр. Балчик, франко складовете на възложителя

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция включва доставката на:

1. Ябълка кг 1200

2. Мандарина кг 20

3. Морков кг 75

4. Зеле кг 370

5. Тиква кг 120

6. Портокали кг 190

7. Краставици кг 620

8. Домати кг 570

9. Банани Кг 60

10. Магданоз връзка Бр. 220

11. Круша кг 10

12. Ряпа кг 20

13. Цвекло кг 80

14. Зелена салата Бр. 90

15. Зелен лук — връзка Бр. 50

16. Репички — връзка Бр. 40

17. Грейпфрут кг 5

18. Кайсии кг 30

19. Сух лук кг 45

20. Череши кг 35

21. Диня кг 440

22. Нектарини кг 190

23. Пъпеш кг 100

24. Праскови кг 10

25. Сини сливи кг 110

26. Грозде кг 150

Посочените видове и количества са ориентировъчни и могат да бъдат променяни в зависимост от потребностите на Възложителя

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 16 584.00 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 36

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Консервирани плодове и зеленчуци, подправки, плодови сокове, бакалия

Обособена позиция №: 6

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15800000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG33

Основно място на изпълнение:

СБР — Тузлата ЕООД, гр. Балчик, франко складовете на възложителя

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция включва доставката на:

1. Конфитюр – доза 0,020 кг, различни видове. Херметически затворени и стерилизирани. Бр. 3900

2. Натурален плодов сок. Кутии тертапак 250 мл. Концентриран, пастьоризиран сок без консерванти. Бр. 3100

3. Мед — доза, 100 % натурален. Неоцветен, слабо жълт със зелен оттенък, червено-кафяв, характерен за меда вкус-сладък. Не се допускат механични примеси. Бр. 3050

4. Маслини – мариновани в теникии по 2 кг. Съдържание- маслини черни, вода, сол и растителна мазнина. Кг. 140

5. Черен пипер, смлян в пакетчета по 0,010 кг. Мирис и вкус- специфични за подправката. Бр. 320

6. Чай- билков в пакетче. Различни видове.С филтър по 1,5 гр. в кутия по 20 бр. Бр. 8700

7. Олио І-во качество със златисто жълт цвят. Опаковка – чисти и сухи PVC бутилки от 1 литър. Всяка бутилка да бъде маркирана с художествено оформен етикет, съдържащ информация за производителя, дата на производство, срок на годност Бр. 140

8. Оцет І-во качество в бутилки по 0,700 л. Всяка бутилка да бъде маркирана с художествено оформен етикет, съдържащ информация за производителя, дата на производство, срок на годност. Бр. 160

9. Сол готварса, в пакети по 1 кг. Качество „Екстра”. Бр. 40

10. Захар в пакети по 1 кг. Качество „Екстра”. Бр. 110

11. Маргарин в кутия по 0,500 кг. Кг. 5

12. Макарони. Различни видове. Пакетирани в пакети по 0.400 кг. Бр. 35

13. Овесени ядки в пакет по 1 кг. Без примеси. Кг. 20

14. Нес кафе – доза по 2 гр. Бр. 290

15. Минерална вода 1,5 л, бутилка. Бр. 3700

16. Минерална вода 5 л, туба. Бр. 1550

Посочените видове и количества са ориентировъчни и могат да бъдат променяни в зависимост от потребностите на Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 23 133.00 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 36

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Готова храна по предварителна заявка

Обособена позиция №: 7

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

55520000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG33

Основно място на изпълнение:

СБР — Тузлата ЕООД, гр. Балчик, кухненския блок на лечебното заведение

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция включва всички дейности по приготвянето и доставката на готова храна след предварителна заявка на възложителя по предварително изготвени от изпълнителя менюта за настанените в лечебното заведение пациенти по договор с НЗОК, НОИ, както и свободно приети пациенти.

Пациенти се изхранват по следните менюта:

— по договор с НЗОК – обяд и вечеря

— по договор с НОИ и свободен прием – закуска, обяд и вечеря.

Изпълнителят разработва два вида диети – Диета № 15 (обща) и Диета № 9 (за диабетно болни), които предварително се одобряват от възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 215 952.00 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 36

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие

III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на условията:

1. Участниците трябва да притежават валидно към датата на подаване на офертата удостоверение за регистрация на обект по чл. 12 от Закона за храните (или еквивалент) за извършване на съответните дейности, предмет на обществената поръчка. Регистрацията следва да е извършена от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождение на обекта.

При участие на обединение на физически и/ или юридически лица всяко физическо и/или юридическо лице, включено в обединението, което ще извършва дейност, за която е необходима посочената регистрация, следва да притежава удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните за съответната дейност, за която участва.

При участник чуждестранно лице същото следва да разполага с обект, регистриран съгласно законодателството на държавата членка, в която е установено.

При подаване на офертата на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез предоставяне на е-ЕЕДОП, попълнен в част IV – Критерии за подбор, раздел А – Годност, подточка 1, като от описанието следва да се установи осигуряването на обект с надеждна регистрация по чл. 12 от Закона за храните.

При поискване от възложителя по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП участникът следва да представи копие на документа, удостоверяващ регистрацията.

Преди сключване на договора участникът, избран за изпълнител, представя удостоверение за регистрация на обект по реда на чл. 12 от Закона за храните или еквивалент (заверено копие).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансово състояние на участниците в процедурата.

III.1.3)Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. На основание чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП участникът следва да е изпълнил минимум 1 дейност (доставка и/или услуга) с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата за участие.

Възложителят не поставя изисква за обем на изпълнената дейност, тъй като той не е от значение за настоящата обществена поръчка.

Под „дейност (доставка и/или услуга) с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката” се разбира доставка на хранителни продукти и/или подготовка и доставка на готова храна (кетъринг).

Деклариране и доказване:

При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез предоставяне на е-ЕЕДОП, попълнен в част IV – Критерии за подбор, раздел В – Технически и професионални способности, с посочване на кратко описание на съответните дейности, стойностите, датите и получателите.

Преди сключване на договора участникът, избран за изпълнител, представя списък на доставките/услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка (образец № 9), с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка/услуга.

2. На основание чл. 63, ал.1, т. 8 от ЗОП участникът трябва да има на разположение собствен или нает транспорт за целите на изпълнение на поръчката, удостоверен с разрешително за превоз на хранителни продукти. Транспортното/ните средство/а трябва да е/са регистрирано/и от ОДБХ в съответствие с изискванията на Глава VI-та от Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и Съвета относно хигиената на храните. Удостоверенията за регистрация на транспортните средства за транспортиране на хранителни продукти и готова храна следва да са издадени след 1.1.2017 г.

Деклариране и доказване:

При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез предоставяне на е-ЕЕДОП, попълнен в част IV – Критерии за подбор, раздел В – Технически и професионални способности, като от описанието следва да се установи осигуряването на транспортно средство с надеждна регистрация от ОДБХ.

При поискване от възложителя по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП участникът следва да представи копие на документа, удостоверяващ регистрацията.

Преди сключване на договора участникът, избран за изпълнител, представя удостоверение за регистрация на транспортното средство от ОДБХ или еквивалент (заверено копие). В случай че транспортните средства са наети, а не собственост на участника, при условията на чл. 63, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се представя доказателство, че участникът ще разполага с тях за срока на договора за обществената поръчка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 дейност (доставка и/или услуга) с предмет, идентичен или сходен с тази на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата за участие.

2. Участникът трябва да има на разположение минимум 1 собствено или наето транспортно средство за целите на изпълнение на поръчката, удостоверен с разрешително за превоз на хранителни продукти. Транспортното/ните средство/а трябва да са регистрирани от ОДБХ в съответствие с изискванията на Глава VI-та от Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и Съвета относно хигиената на храните.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки

III.2)Условия във връзка с поръчката

III.2.1)Информация относно определена професия

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да извършва доставките и услугите, съгласно законодателството на държавата, в която е установено и което отговаря на условията, посочени в ЗОП и обявените изисквания на възложителя в указанията за участие.

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане участник, за когото е налице някое от следните основания за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРИПДРС, възникнали преди или по време на провеждането на процедурата.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 14/02/2019

Местно време: 17:00

IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:

Български

IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци: 5 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7)Условия за отваряне на офертите

Дата: 15/02/2019

Местно време: 11:00

Място:

СБР — Тузлата ЕООД, гр. Балчик

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или упълномощени техни представители, както и представители насредствата за масово осведомяване.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of