145156-2020: България-Батак: Зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: Южноцентрално държавно предприятие, териториално поделение „Държавно горско стопанство Родопи“
Национален регистрационен номер: 2016195800416
Пощенски адрес: м. Беглика
Град: Батак
код NUTS: BG423
Пощенски код: 4580
Държава: България
Лице за контакт: Айше Кичикова — юрисконсулт
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 882348379
Факс: +359 882348379

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ucdp-smolian.com/?page_id=2&lang=bg

Адрес на профила на купувача: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4326

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3)Комуникация

Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт

I.4)Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5)Основна дейност

Друга дейност: стопанисване на горите

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Доставка чрез закупуване на зърнени култури, картофи, зеленчуци, пловоде и черупкови плодове за нуждите на ТП „ДГС Родопи“

II.1.2)Основен CPV код

03200000

II.1.3)Вид на поръчка

Доставки

II.1.4)Кратко описание:

Доставка чрез закупуване на зърнени култури, картофи, зеленчуци, пловоде и черупкови плодове за нуждите на ТП „ДГС Родопи“

II.1.5)Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 26 400.00 BGN

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

03200000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG423

Основно място на изпълнение:

Административната сграда на ТТП „ДГС Родопи“, гр. Батак, м. Беглика

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на царевица, царевични смески и ечемик

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 26 400.00 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 3

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие

III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

III.1.2)Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Да разполага с технически средства за осигуряване на качествено изпълнение на доставката и да представи документи за качество и произход.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки

III.2)Условия във връзка с поръчката

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Съгласно техническата спецификация

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 22/04/2020

Местно време: 15:00

IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:

Български

IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7)Условия за отваряне на офертите

Дата: 23/04/2020

Местно време: 10:00

Място:

Административната сграда на ТП „ДГС Родопи“

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Могат да присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

VI.2)Информация относно електронното възлагане

VI.3)Допълнителна информация:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

10-дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

23/03/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of