14534-2019: България-Стара Загора: Строителен надзор по време на строителството

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: Mултифункционална зала (реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на

II.1.2)Основен CPV код

71521000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи от лицензиран консултант – строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) в съответствие с чл. 168 от ЗУТ

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 6 800.00 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71521000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG344

Основно място на изпълнение:

Гр. Стара Загора

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Строителен надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ, включително:

1. Законосъобразно започване на строежа съгласно чл. 157 на ЗУТ, включително даване на строителна линия, подготовка и регистриране Заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни органи;

2. Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

3. Приемане СМР в съответствие с изискванията на ПИПСМР, БДС и другите действащи нормативни документи;

4. Контрол по спазването на изискванията на одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации в съответствие с чл. 169 на ЗУТ;

5. Контрол по спазването на условията за безопасност на труда и пожаробезопасност;

6. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

7. Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти;

8. Проверка и подписване всички актове и протоколи по време на строителст

II.2.5)Критерии за възлагане

Критерий за качество – Име: Показател А – „Концепция за изпълнение на поръчката” / Тежест: 100

Цена – Тежест: 100

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 2259

Наименование:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: Mултифункционална зала (реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата н

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

10/12/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 9

Брой на офертите, постъпили от МСП: 9

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Августа консулт EООД
203857071
бул. Цар Симеон Велики № 100
Стара Загора
6000
България
Телефон: +359 88761-1103
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 88761-1103
код NUTS: BG344

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 24 760.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 6 800.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

08/01/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of