14536-2019: България-Стара Загора: Архитектурни и свързани с тях услуги

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу

Предмет на настоящата обществена поръчка е упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка със следните обекти:

— обект 1 „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на целодневна детска градина № 2 „Зорница“, УПИ III 3326 — детска градина, кв. 7801 по плана на гр. Стара Загора“,

— обект 2 „Мултифункционална зала (реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на Областна администрация) в УПИ II — профсъюзен дом, от кв.5 по плана на гр. Стара Загора, ПИ с идентификатор 68850.516.15 по кадастрална карта, с административен адрес бул. „Цар Симеон Велики“ № 108“,

— обект 3 „Културен център за развитие на талантите и способните деца от Община Стара Загора — основен ремонт, преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуваща сграда с идентификатор 68850.505.91.2.1, 68850.505.91.2.2 и 68850.505.91.2.3 по КККР на гр. Стара Загора в УПИ XII-91, кв. 4004 по плана на гр. Стара Загора“.

Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАСП) обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. Според чл. 2 от ЗАПСП авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението. Предвид гореизложеното инвестиционният проект, изготвен от „Новиза“ ЕООД в изпълнение на договори: за обект 1: № 2493/27.11.2016 г., за обект 2: № 832/19.5.2017 г., за обект 3: № 1711/13.9.2017 г., сключени между община Стара Загора „Новиза“ ЕООД в резултат на проведени обществени поръчки, несъмнено представляват обекти на авторско право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 2 от ЗАПСП. Разпоредбата на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ предвижда, че авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително, като условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ и с цел закрила на правото на интелектуална собственост върх

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of