145990-2020: България-София: ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: Университет за национално и световно стопанство
Национален регистрационен номер: 000670602
Пощенски адрес: Студентски град, ул. „8-и декември“
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1700
Държава: България
Лице за контакт: Виолета Рубиева
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 8195377
Факс: +359 8195516

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.unwe.bg

Адрес на профила на купувача: http://zop2.unwe.bg/Dokument?folderId=469

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5)Основна дейност

Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Предоставяне право на ползване и абонаментно обслужване на централизирана система за УНСС и поделенията — Omega TimLive Webserver

II.1.2)Основен CPV код

72000000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Предоставяне право на ползване и абонаментно обслужване на централизирана система за УНСС и поделенията — Omega TimLive Webserver

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 10 200.00 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

72000000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне право на ползване и абонаментно обслужване на централизирана система за УНСС и поделенията — Omega TimLive Webserver

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу

  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост

Обяснение:

Във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ и ал. 2 от ЗОП обществената поръчка може да бъде изпълнена само от конкретен изпълнител, който има изключителни права спрямо предмета на поръчката и не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката. Мотивът за избор на процедурата е потвърден с „декларация за разработка и собственост“ от дата 16.05.2019 г. от фирма „РС — ТМ“ ООД, подписана от управителя Румен Чернаев. С представената декларация фирма „РС — ТМ“ ООД декларира, че е разработчик и собственик на изходния код (source code) на програмен продукт „Автоматизирана библиотека“ (АБ). Софтуерът е лицензионно чист и „РС — ТМ“ ООД притежава изключителни авторски права за интелектуална собственост върху него. Същият работи в над 400 библиотеки в БЪЛГАРИЯ. „РС — ТМ“ ООд притежава сертификат с рег. № 216-2104-К/22.06.2017 г. — ISO 9001:2015, област на приложение „Разработване наприложен софтуер и библиотечни системи…“.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ЗОП- 11/2020г.

Наименование:

Предоставяне право на ползване и абонаментно обслужване на централизирана система за УНСС и поделенията — Omega TimLive Webserver

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

04/03/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1

Брой на офертите, постъпили от МСП: 1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Омега Тим България“ ООД
Национален регистрационен номер: 131404305
Пощенски адрес: ул. „Опълченска“ № 76, ет. 2, ап. 4
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1303
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 2899929477
Факс: +359 29526458

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 10 200.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10 -дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

23/03/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of