14637-2020: България-София: Строителен надзор по време на строителството

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5)Основна дейност

Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорт на обект „Строителство на нова сграда… Продължава в раздел II.1.4).

II.1.2)Основен CPV код

71521000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Продължава от раздел II.1.1):…към СУ „Св. Климент Охридски“ за изграждане на център за върхови постижения в област „Информатика, информационни и комуникационни технологии“ (ИКТ) — УНИТе по проект BG05M2OP001-1.001-0004. В обхвата на поръчката е включено изпълнението на следните дейности:

— дейност 1 „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и оценка за съответствието на проекта по част Енергийна ефективност“ — максималната прогнозна стойност за тази дейност е 10 000 BGN без ДДС,

— дейност 2 „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строителни и монтажни работи съгласно одобрения инвестиционен проект и количествено-стойностните сметки, както изготвяне на техническите паспорт на сградата, включена в настоящата обществена поръчка“ — максималната прогнозна стойност за тази дейност е 40 000 BGN без ДДС.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 28 000.00 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71521000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

гр. София, в кампус „Лозенец“ — УПИ I, кв. 170, местност Лозенец, III част

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на поръчката е включено изпълнението на следните дейности:

— дейност 1 „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и оценка за съответствието на проекта по част „Енергийна ефективност“ — максималната прогнозна стойност за тази дейност е 10000 BGN без ДДС“,

— дейност 2 „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строителни и монтажни работи съгласно одобрения инвестиционен проект и количествено-стойностните сметки, както изготвяне на техническите паспорт на сградата, включена в настоящата обществена поръчка“ — максималната прогнозна стойност за тази дейност е 40 000 BGN без ДДС.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

Проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе), финансиран по Оперативна програма НОИР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 80-09-220

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

19/12/2019

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 6

Брой на офертите, постъпили от МСП: 6

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Ен Ар Консулт“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 126720807
Пощенски адрес: бул. „България — над реката“ № 3
Град: Хасково
код NUTS: BG422
Пощенски код: 6300
Държава: България
Електронна поща: office@enarconsult.com
Телефон: +359 885399814
Факс: +359 885399814

Интернет адрес: www.enarconsult.com

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 50 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 28 000.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП настоящото обявление не е сред актовете, подлежащи на обжалване.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

10/01/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments