14654-2020: България-Доспат: Строителен надзор

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: Община Доспат
Национален регистрационен номер: 000614906
Пощенски адрес: ул. „Кап. Петко войвода“ № 3
Град: Доспат
код NUTS: BG424
Пощенски код: 4831
Държава: България
Лице за контакт: Елин Радев
Електронна поща: obshtinadospat@abv.bg
Телефон: +359 30452310
Факс: +359 30452312

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://dospat.bg

Адрес на профила на купувача: http://dospat.bg/Str_nadzor_SMR_OU_Brashten.aspx.

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор върху СМР дейностите за проект с работно заглавие „Реконструкция и обзавеждане на ОУ „Яне Сандански“, с. Бръщен“

II.1.2)Основен CPV код

71520000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж:

— съставя протокол образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа при влязло в сила разрешение за строеж. В 3 (три)-дневен срок от съставянето на този протокол заверява заповедна книга на строежа, а в 7 (седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общинска администрация и специализираните контролни органи за заверената заповедна книга,

— изготвя и извежда заповедна книга за обекта и я предава на изпълнителя на строителството,

— подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител или лице, извършило проверка, или лице, в присъствието на което е съставен документът.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 3 000.00 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71520000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG424

Основно място на изпълнение:

Село Бръщен, община Доспат

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж:

— съставя протокол образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа при влязло в сила разрешение за строеж. В 3 (три)-дневен срок от съставянето на този протокол заверява заповедна книга на строежа, а в 7 (седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общинска администрация и специализираните контролни органи за заверената заповедна книга,

— изготвя и извежда заповедна книга за обекта и я предава на изпълнителя на строителството,

— подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител или лице, извършило проверка, или лице, в присъствието на което е съставен документът.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

Подмярка 7.2.Договор за БФП BG06RDNP001-7.002-0003-С01 от 08.05.2019 г. ПРСР

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу

  • Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на открита процедура

Обяснение:

В открита процедура със същия предмет в определения срок не са подадени оферти.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 5

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

09/01/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1

Брой на офертите, постъпили от МСП: 1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Алфабет Консулт“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 205628783
Пощенски адрес: район „Овча купел“, ул. „Лиляче“ № 18а
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: alfabet_k@abv.bg
Телефон: +359 52579975
Факс: +359 52579974

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 3 003.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 3 000.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 9884070
Факс: +359 9807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

10/01/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments