146619-2020: България-София: Услуги по планиране на внедряването на системи

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 224-550653)

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: „Софийска вода“ АД
Национален регистрационен номер: 130175000
Пощенски адрес: район „Младост“, ж.к. „Младост IV“, ул. „Бизнес парк“ № 1, сграда 2А
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1766
Държава: България
Лице за контакт: Анна Салапатийска
Електронна поща: asalapatiyska@sofiyskavoda.bg
Телефон: +359 28122589
Факс: +359 28122588

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.sofiyskavoda.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Внедряване и гаранционна поддръжка на информационна система за планиране, управление и оптимизация на ресурсите в „Софийска вода“ (ERP)

Референтен номер: ТТ001874

II.1.2)Основен CPV код

72224100

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Услуга по удължаване на гаранционната поддръжка на оборудване и софтуер за защита от бедствия и аварии на „Софийска вода“ АД е в съответствие с изискванията, посочени в договора. Услугите, предмет на договора, са посочени в приложение № 1 „Техническа спецификация“ и приложение № 3 „Ценово предложение“. Срокът на действие на договора е 36 месеца. Допълнителна информация може да се получи от преписката на процедурата в профила на купувача в сайта на „Софийска вода“ АД.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

24/03/2020

VI.6)Препратка към оригиналното обявление

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне

VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление

Номер на раздел: V

Част от текста, която трябва да се промени: Възлагане на поръчката

Вместо:

Поръчка № 8274

Да се чете:

Поръчка № 8427

VII.2)Друга допълнителна информация:

В коригираната стойност е включена следната опция:

Когато към момента на изтичане на срока на настоящия договор възложителят не разполага с текущ договор за възлагане на дейностите, предмет на настоящия договор, същият се подновява за срок до сключване на нов договор, но с не повече от 6 месеца, със стойност на подновяването до 48 000 (четиридесет и осем хиляди) BGN без ДДС.

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments