14876-2020: България-Варна: Ястия за болници

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: „УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 103562052
Пощенски адрес: бул. „Христо Смирненски“ № 1
Град: Варна
код NUTS: BG331
Пощенски код: 9010
Държава: България
Лице за контакт: Деница Ненова
Електронна поща: op@svetamarina.com
Телефон: +359 52978896
Факс: +359 52978896

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.svetamarina.com

Адрес на профила на купувача: http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Приготвяне и ежедневна доставка на храна по диети за пациентите на „МБАЛ „Света Марина“ ЕАД — гр. Варна за период от 3 години

II.1.2)Основен CPV код

15894220

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Приготвяне и ежедневна доставка на храна по диети за пациентите на „МБАЛ „Света Марина“ ЕАД — гр. Варна за период от 3 години

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG331

Основно място на изпълнение:

Клиниките и отделенията на „МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Приготвяне и ежедневна доставка на храна по диети за пациенти на „МБАЛ „Света Марина“ ЕАД — гр. Варна за период от 3 години.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия

Продължителност в месеци: 36

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 6654

Наименование:

Приготвяне и ежедневна доставка на храна по диети за пациентите на „МБАЛ „Света Марина“ ЕАД — гр. Варна за период от 3 години

V.2)Възлагане на поръчката/концесията

V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:

12/12/2016

V.2.2)Информация относно оферти

Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера

Официално наименование: „Залива 47-СП“ АД
Национален регистрационен номер: 103765686
Пощенски адрес: ул. „Цар Петър“ № 16
Град: Варна
код NUTS: BG331
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: office@zaliva47.com
Телефон: +359 52601808
Факс: +359 52600827

Интернет адрес: www.zaliva47.bg

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 987 500.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

08/01/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1)Основен CPV код

15894220

VII.1.2)Допълнителни CPV кодове

VII.1.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG331

Основно място на изпълнение:

Клиниките и отделенията на „МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Приготвяне и ежедневна доставка на храна по диети за пациенти на „МБАЛ „Света Марина“ ЕАД — гр. Варна за период от 3 години.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия

Продължителност в месеци: 3

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 100 000.00 BGN

VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера

Официално наименование: „Залива 47-СП“ АД
Национален регистрационен номер: 103765686
Пощенски адрес: ул. „Цар Петър“ № 16
Град: Варна
код NUTS: BG331
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: office@zaliva47.com
Телефон: +359 52601808
Факс: +359 52600827

Интернет адрес: www.zaliva47.bg

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

VII.2)Информация относно изменения

VII.2.1)Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

1. Срокът на договор № 6654/12.12.2016 г. за приготвяне и ежедневна доставка на храна по диети за пациенти на „МБАЛ „Света Марина“ ЕАД и „Залива 47-СП“ АД се удължава до влизане в сила на нов договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и ежедневна доставка на храна по диети за пациенти на „УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД — гр. Варна за период от 3 години“, открита с решение № Р-688 от 18.11.2019 г., но не по-късно от 31.3.2020 г.

2. Цената на храноден/еднократно хранене, определена в чл. 8 от договора остава непроменена.

3. Максималната стойност на договора, посочена в чл. 9 от същия, се увеличава с 100 000,00 BGN без ДДС, като възложетелят не се задължава да я изразходи в цялост, но се лимитира с нея до изтичане на срока на договора.

4. Всички останали клаузи на договора извън предмета на допълнителното споразумение остават непроменени и в сила.

VII.2.2)Причини за изменение

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

1. На 12.12.2019 г. договор № 6654/12.12.2016 г. за приготвяне и ежедневна доставка на храна по диети за пациенти на „МБАЛ „Света Марина“ ЕАД следва да бъде прекр. на основание чл. 40.1 от същия поради изтичане на неговия срок.

2. Възлож. е в процедура по възлагане на ОП с предмет „Приготвяне и ежедневна доставка на храна по диети за пациенти на „УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД — гр. Варна за период от 3 години“, открита с реш. № Р-688 от 18.11.2019 г., която следва да прикл. със сключ. на договор до кр. на м. март 2020 г.

3. Предвид обезпечаването на непрекъсваемост на дейността на леч. заведение, конкретно осигуряване на храна за пациенти на „УМБАЛ „Св. Марина“ е наложително продължаване ср. на договора до приключване на процедурата и възлагане на ОП със сключване на нов договор.

4. Предвид изчерпване на финанс. ресурс по договор № 6654/12.12.2016 г. съветът на директорите е взел решение, обективирано с протокол № 21/9.12.2019 г., за увеличаване на максим. допустимата му стойност с 100 000,00 BGN без ДДС.

VII.2.3)Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)

Стойност, без да се включва ДДС: 987 500.00 BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 1 087 500.00 BGN

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments