14970-2019: България-София: Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги

Критерият за оценяване на конк. проекти е оптимално съотношение качество/цена.

Оценката на конк. проекти се извършва по сл. показатели със съответната относителна тежест в комплексната оценка, както следва:

— показатели, вкл. качествени, екологични и социални аспекти, с относителна тежест 90,

— прогнозна стойност за реализация на строителството с относителна тежест 10.

П1 „Рационалност, ефективност и изпълнимост на предложеното комуникационно-транспортно решение“;

П2 „Целесъобразност на функционалната структура“;

П3 „Исторически континюитет“;

П4 „Пространствен интегритет;

П5 „Социализиране на недвижимите културни и археологически ценности“;

П6 „Съвременен и целесъобразен градски дизайн и благоустройство“;

П7 „Устойчив баланс между изискванията и предпочитанията на всички участници в градския процес“;

П8 „Устойчивост на предложените материали“;

П9 „Възможност за етапна реализация“.

Общата оценка на участника по показателите, вкл. качествени, екологични и социални аспекти, се изчислява по сл. формула: ТЕ=П1+П2+П3+П4+П5+П6+П7+П8+П9, като максималният брой точки, който може да получи 1 участник, е 90.

Показател „Прогнозна стойност за реализация на строителството“ се оценява по сл. формула: ПСт =(ПСт. мин./ПСт. участ.)x10, където:

ПСт. мин. — предложената най-ниска стойност за реализация сред допуснатите участници;

ПСт. участ. — предложената стойност за реализация на съответния участник.

Комплексната оценка на всеки участник се изчислява по формулата: КО=ТЕ+ПСт, като максималният брой точки, който може да получи 1 участник, е 100.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of