15246-2019: България-София: Услуги по доставка на софтуерни продукти

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
175201304
бул. Цар Борис III № 201
София
1618
България
Лице за контакт: Стоян Атанасов по процедурни въпроси — тел. +359 29696846; Мирослав Марков по технически въпроси — тел. +359 29696775
Телефон: +359 29696886
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29626189
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.tso.bg

Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3)Комуникация

Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
175201304
бул.Цар Борис III № 201
София
1618
България
Лице за контакт: Мария Цветанова; Силвия Стоянова
Телефон: +359 29696886
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29626189
код NUTS: BG

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.eso.bg

Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/

I.6)Основна дейност

Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Осигуряване на лицензи и специализирани мрежови устройства за мрежова сигурност и филтриране на съдържание

Референтен номер: ЦУ/2018/191

II.1.2)Основен CPV код

72268000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Поръчката е за:

1. удължаване срока на действие на съществуващи лицензи за Cisco WSA S680 — 1 500 бр. лицензи WSA Premium Software Bundle, за срок от 5 години;

2. закупуване на допълнителни лицензи за Cisco WSA S680 — 300 бр. лицензи WSA Premium Software Bundle, за срок от 5 години;

3. осигуряване софтуерна и лицензионна поддръжка на WSA и WSAV:

— осигуряване на поддръжка на лицензите, посочени по-горе, за срок от 5 години,

— осигуряване на последната актуална версия на софтуера и операционната система на Cisco WSA S680 за срока на ползване на лицензите,

— доставка на 1 бр. Cisco Web Security Virtual Appliance (WSAV) със софтуерна осигуровка за срока на ползване на лицензите;

4. еднодневно обучение на 4 бр. ИТ специалисти на ЕСО ЕАД за работа с лицензите.

II.1.5)Прогнозна обща стойност

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

72268000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

Централно управление (ЦУ) на ЕСО ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III“ № 201

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката е за:

1. удължаване срока на действие на съществуващи лицензи за Cisco WSA S680 — 1 500 бр. лицензи WSA Premium Software Bundle, за срок от 5 години;

2. закупуване на допълнителни лицензи за Cisco WSA S680 — 300 бр. лицензи WSA Premium Software Bundle, за срок от 5 години;

3. осигуряване софтуерна и лицензионна поддръжка на WSA и WSAV:

— осигуряване на поддръжка на лицензите, посочени по-горе за срок, от 5 години,

— осигуряване на последната актуална версия на софтуера и операционната система на Cisco WSA S680 за срока на ползване на лицензите,

— доставка на 1 бр. Cisco Web Security Virtual Appliance (WSAV) със софтуерна осигуровка за срока на ползване на лицензите;

4. обучение на 4 бр. ИТ специалисти на ЕСО ЕАД за работа с продукта.

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 380 000.00 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 60

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за предоставяне на абонаментите е не повече от 10 календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила, и е включен в срока на договора.

Провеждането на обучението ще започне в срок до 2 (два) работни дни, считано от датата на предоставяне на новите лицензи и продължението на наличните лицензи, и ще се проведе в рамките на 1 работен ден.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие

III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на условията:

III.1.2)Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Изисквано минимално/ни ниво/а:

III.1.3)Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Изисквано минимално/ни ниво/а:

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие

Списък и кратко описание на правила и критерии:

Участниците в процедурата трябва да отговарят на поставените от възложителя изисквания в документацията и обявлението за обществената поръчка относно лично състояние. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от неговата стойност без ДДС.

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

— парична сума, преведена по банков път или на каса (информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на профила на купувача в раздел „Друга информация“ — Банкова сметка за внасяне на гаранции“: https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php), или

— неотменима и безусловно платима банкова гаранция в полза на възложителя със срок на валидност съгласно условията на договора, или

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Поръчката е финансирана със собствени средства на възложителя.

Възложителят плаща на изпълнителя цената по този договор, както следва:

— плащане в размер на 100 % (сто на сто) от стойността на договора в срок до 30 (тридесет) дни, считано от приемане изпълнението на услугите.

Плащане по този договор се извършва въз основа на следните документи:

— приемно-предавателен протокол за приемане и активиране на лицензите (приемане на услугите), подписан от възложителя и изпълнителя,

— приемно-предавателен протокол за приемане на проведеното обучение на 4 бр. ИТ специалисти на ЕСО ЕАД за работа с лицензите без забележки, подписан от ИТ специалистите на ЕСО ЕАД, на което е проведено обучение и лицето/лицата, провеждащи обучението,

— данъчна фактура за цената, издадена от изпълнителя и представена на възложителя

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентни документи за регистрация съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

III.2)Условия във връзка с поръчката

III.2.1)Информация относно определена професия

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 15/02/2019

Местно време: 17:00

IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:

Български

IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7)Условия за отваряне на офертите

Дата: 18/02/2019

Местно време: 10:30

Място:

ЦУ на ЕСО ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 201, заседателна зала по обществени поръчки

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомление при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

VI.2)Информация относно електронното възлагане

VI.3)Допълнителна информация:

При подаване на офертите участниците декларират съответствието си изискванията за лично състояние чрез попълване на информация, изисквана от възложителя, в съответния раздел на ЕЕДОП. Считано от 1.4.2018 г., съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП ЕЕДОП се предоставя в електронен вид (вж. т. 2.2.1 от раздел III „Указания към участниците“ на документацията).

Документите, с които се доказва съответствието с изискванията за лично състояние, се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключването на договора за обществената поръчка. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

09/01/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of