191423-2019: България-София: Разни медикаменти

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

„Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Света София“ ЕАД
000664357
бул. „Акад. Иван Гешов“ № 19
София
1431
България
Лице за контакт: организатор общ. поръчки
Телефон: +359 28054230
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 28054344
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://mbalbb-sofia.com

Адрес на профила на купувача: http://mbalbb-sofia.com/профил-на-купувача

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3)Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://mbalbb-sofia.com/доставка-на-лекарствени-продукти-и-пр-5

Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:

„Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Света София“ ЕАД
000664357
бул. „Акад. Иван Гешов“ № 19
София
1431
България
Лице за контакт: технически сътрудник „Деловодство“
Телефон: +359 28054241
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 28054344
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://mbalbb-sofia.com

Адрес на профила на купувача: http://mbalbb-sofia.com/профил-на-купувача

I.4)Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5)Основна дейност

Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Доставка на лекарствени продукти и превързочен материал в „МБАЛББ „Света София“ ЕАД

Референтен номер: 00600-2019-0002

II.1.2)Основен CPV код

33690000

II.1.3)Вид на поръчка

Доставки

II.1.4)Кратко описание:

Доставка на:

1. Анестетици.

2. Аналгетици, антипиретици, нестероидни противовъзпалителни средства.

3. Противоалергични и лекарства за лечение на анафилаксия.

4. Антиинфекциозни лекарствени средства

5. Лекарствени средства, повлияващи кръвосъсирването.

6. Кръвни продукти и плазмозаместители.

7. Лекарства, повлияващи сърдечносъдовата система.

8. Лекарства прилагани при кардиогенен шок.

9. Диуретици.

10. Дерматологични средства.

11. Храносмилателна система.

12. Хормони, ендокринни средства и мускулни релаксанти.

13. Офталмологични и оториноларингологични средства.

14. Дихателна система.

15. Ноотропни и антиепилептични средства, невролептици, анксиолитици.

16. Разтвори коригиращи електролитните нарушения.

17. Витамини и минерали.

18. Вариа.

19. Рентгеноконтрасни средства, антидоти, ваксини и серуми.

20. Лечебни храни.

21. Памперси.

22. Превързочен материал.

23. Други.

II.1.5)Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 2 099 526.59 BGN

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

1. Анестетици

Обособена позиция №: 1

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

33661100

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

бул. „Акад. Иван Гешов“ № 19

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Общи анестетици

1.1. Кетамин фл 50 мг/10 мл бр. 30

1.2. Пропофол амп. 1 % 20 мл бр. 800

1.3. Пропофол амп. 1 % 50 мл бр. 500

1.4. Пропофол амп. 1 % носещ р-р 50:50 дълго и средноверижни триглицериди бр. 200

1.5. Пропофол амп. 2 % 50 мл бр. 20

1.6. Едомидат амп. 20 мг/10 мл бр. 20

1.7. Мидазолам амп. 15 мг/3 мл бр. 1 000

1.8. Севофлуран фл. 250 мл бр. 500

Локални анестетици

1.9. Лидокаин амп. 2 % 10 мл бр. 7 500

1.10. Лидокаин аерозол 10 % 38 гр. бр. 200

1.11. Ропивакаин 5 мг/ мл амп. 10 мл бр. 500

1.12. Ропивакаин 7.5 мг/мл амп. 10 мл бр. 500

1.13. Хлорхексидин + Лидокаин гел 12.5г бр. 600

1.14. Проксиметакаин р-р 0,5 % – 15 мл бр. 500

Предоперативна подготовка и седиране при манипулации с кратка продължителност

1.15. Атропин сулф. амп. 01%1 мл бр. 700

1.16. Диазепам амп. 10 мг/2 мл бр. 10 000

1.17. Морфин HCL амп. 10 мг/2 мл бр. 200

1.18. Фентанил амп. 250 мг 5 мл бр. 2000

1.19. Ремифентанил амп. 5 мг /10 мл. бр. 4 000

1.20. Педитин амп. 100 мг/2 мл бр. 100

1.21. Фентанил амп. 250 мг 2 мл бр. 2000

1.22. Охикодон хидрохлорид 10 мг оп 1 000

1.23. Охикодон хидрохлорид 20 мг оп 1 000

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 140 779.46 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Не се изисква комплексност на офертата по позицията

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

2.Аналгетици, антипиретици, нестероидни противовъзпалителни средства

Обособена позиция №: 2

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

33651000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Аналгетици / антипиретици

2.1 Метамизол амп 50 % 2мл бр 25 000

2.2 Метамизал табл. 500мг бр 10 000

2.3 Парацетамол табл 500мг бр 10 000

2.4 Парацетамол сир 120мг/5мл-125мл бр 100

2.5 Парацетамол фл. 100мл бр 1 000

2.6 Ацидум ацетилсалициликум табл. 500 мг бр 100

Нестероиднни противовъзпалителни средства

2.7 Диклофенак табл 100 мг бр 500

2.8 Диклофенак свещички 100мг бр 500

2.9 Диклофенак комбинации инф. р-р 75мг/30мг 250мл бр 200

2.10 Ибопруфен сироп бр 200

2.11 Ибопруфен табл. 200мг бр 1 000

2.12 Декскетопрофен табл. 25мг бр 5 000

2.13 Kетопрофен амп. 50мг/мл бр 500

2.14 Декскетопрофен amp бр 5000

2.15 Нимезолид гранули 100мг бр 2 000

Наркотични аналгетици

2.16 Трамадол амп 100мг 2мл бр 20 000

2.17 Трамадол капс. 50мг бр 30 000

2.18 Трамадол / парацетамол табл. бр 10 000

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 42 825.13 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Не се изисква комплексност на офертата

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

3.Противоалергични и лекарства за лечение на анафилаксия

Обособена позиция №: 3

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

33675000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

3.1 Метилпреднизолон амп 8 мг 2мл + р-л бр 200

3.2 Метилпреднизолон амп 20 мг 2мл + р-л бр 20 000

3.3 Метилпреднизолон амп 40 мг 2мл + р-л флакон бр 30 000

3.4 Преднизолон табл. 5мг бр 20 000

3.5 Хлорпирамин амп 25 мг 2мл бр 1 000

3.6 Адреналин амп 0,1 % 1мл бр 1 500

3.7 Лоратадин табл 10мг бр 5 000

3.8 Лоратадин сир. 5мг/5мл – 120мл бр 500

3.9 Диметинден флакон фл 50

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 152 527.14 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Не се изисква комплексност на офертата

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

4. Антиинфекциозни лекарствени средства

Обособена позиция №: 4

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

33621100

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Антибактериали средства

Пеницилини

4.1 Амоксицилин+клавуланова к-на фл 1,2г бр 25 000

4.2 Амоксицилин+клавуланова к-на сусп. 312мг/5мл-100мл бр 300

4.3 Амоксицилин+клавуланова к-на табл. 1.0гр бр 15 000

4.4 Амоксицилин таб. 1 000мг бр 10 000

4.5 Амоксицилин гран. 250мг/5мл-60мл бр 100

4.6 Тигециклин 50мг флакон бр 100

4.7 Пиперацилин + тазобактам фл.4,5 гр. бр 500

4.8 Колистин метат содиум 1милион бр 1 000

Цефалоспорини

4.9 Цефтазидим 1.0гр бр 1 000

4.10 Цефуроксим табл. 500 мг аксетил бр 1 000

4.11 Цефтриаксон фл 1г бр 50 000

4.12 Цефтриаксон фл 2г бр 50 000

4.13 Цефиксим табл. 400 мг бр 300

4.14 Цефоперазон фл. 1.0 гр бр 5 000

4.15 Цефоперазон фл. 2.0 гр бр 10 000

4.16 Цефоперазон + сулбактам фл. 2.0 гр бр 10 000

4.17 Цефепим фл. 1.0 гр бр 1 000

Амфениколи

4.18 Хлорамфеникол табл. 250мг бр 2 000

Макролиди

4.19 Кларитромицин табл 500мг бр 20 000

4.20 Кларитромицин табл 250мг бр 20 000

4.21 Кларитромицин гранули 125мг/5мл-60мл бр 100

4.22 Кларитромицин гранули 250мг/5мл-60мл бр 100

4.23 Кларитромицин фл 500мг I.V. бр 300

4.24 Азитромицин капс. 250мг бр 5 000

4.25 Азитромицин капс. 500мг бр 5 000

4.26 Азитромицин фл. 500 мг бр 2 000

Аминогликозиди

4.27 Гентамицин амп. 80мг 2мл бр 15 000

4.28 Гентамицин амп. 40мг 2мл бр 150

4.29 Амикацин амп. 250 мг 2мл бр 1 000

4.30 Амикацин амп. 500 мг 2мл бр 5 000

4.31 Амикацин амп. 500 мг/100мл бр 1 000

Тетрациклини

4.32 Доксициклин капс. 100мг бр 1 000

Карбапенеми

4.33 Меропенем фл. 1 гр бр 500

4.34 Меропенем фл. 500 мг бр 500

4.35 Имипенем + циластатин фл. 1г бр 1 000

Гликопептиди

4.36 Ванкомицин фл 1г бр 500

4.37 Тейкопланин флакон 400мг + р-л бр 100

Хинолони

4.38 Ципрофлоксацин табл 500мг бр 20 000

4.39 Ципрофлоксацин амп. 100мг 10мл бр 20 000

4.40 Ципрофлоксацин флакони 200мг/100мл бр 20 000

4.41 Ципрофлоксацин флакони 400мг/200мл бр 20 000

4.42 Моксифлоксацин табл. 400 мг бр 4 000

4.43 Моксифлоксацин фл. 400 мг бр 500

4.44 Левофлоксацин филмтабл. 500 мг бр 50

4.45 Левофлоксацин фл. 500 мг стъкло бр 1 000

4.46 Левофлоксацин фл. 500 мг пластмаса бр 1 000

Оксазолидони

4.47 Линезолид флакон 2мг/мл 300мл бр 30

Имидазоли

4.48 Метронидазол табл 250мг бр 1 500

4.49 Метронидазол фл 500мг 100мл пластмасови бр 10 000

4.50 Метронидазол фл 500мг 100мл стъкло бр 10 000

Линкозамиди

4.51 Клиндамицин амп. 600 мг / 4 мл бр 5 000

4.52 Клиндамицин амп. 300 мг / 2 мл бр 500

4.53 Клиндамицин капс. 300 мг бр 20

4.54 Клиндамицин капс. 600 мг бр 500

4.55 Линкомицин амп. 600мг / 2мл бр 3 000

Комбинирани сулфонамиди

4.56 Сулфаметоксазол + триметоприм таб. 480 мг бр 20

4.57 Сулфаметоксазол + триметоприм амп. 480 мл бр 2 000

Противотуберкулозни средства

4.58 Изониазид амп. 50мг 2мл бр 3 000

4.58.1 Streptomycin sulphate 1 g фл. бр 5 000

Антимикотични лекарствени средства

4.59 Нистатин табл. 500,000 IU бр 1 000

4.60 Флуконазол капс. 100мг бр 5 000

4.61 Флуконазол капс. 150мг бр 5 000

4.62 Флуконазол фл. 2мг/мл 100мл бр 2 000

4.63 Вориконазол табл.50мг бр 200

4.64 Вориконазол флакони бр 200

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 816 281.80 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Не се изисква комплексност на офертата

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

5. Лекарствени средства повлияващи кръвосъсирването

Обособена позиция №: 5

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

33620000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Антитромботични средства

5.1 Актилизе фл. 50 мг бр 30

5.2 Хепарин натриум фл.25,000 IU/5мл бр 15 000

5.3 Хепарин натриум фл.25,000 IU/5мл за интравенозно и подкожно приложение бр 15 000

5.4 Хепарин унгвент бр 1 500

5.5 Аценокумарол таб. 4 мг бр 8 000

5.6 Надропарин шприц амп. 0,3 мл бр 5 000

5.7 Надропарин шприц амп. 0,4 мл бр 15 000

5.8 Надропарин шприц амп. 0,6 мл бр 5 000

5.9 Фондапаринукс амп. 2.5мг/0.5мл бр 200

5.10 Фондапаринукс амп. 7.5мг/0.6мл бр 200

5.11 Еноксапарин амп. 40 мг/0,4 мл бр 10 000

5.12 Далтепарин содиум 5 000 Xa IU / 0.2мл бр 2 000

5.13 Бенипарин содиум шприц 2500 IU бр 2 000

5.14 Бенипарин содиум шприц 3500 IU бр 2 000

Антихеморагични средства

5.15 Етамсилат таб. 250 мг бр 50

5.16 Етамсилат амп.200мг 2мл бр 4 000

5.17 Фитоменадион амп. 10мг /Конакион/ амп. 500

5.18 Апротинин 100,000 АЕ 10мл бр 300

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 290 457.75 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Не се изисква комплексност на офертата

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

6. Кръвни продукти и плазмозаместители

Обособена позиция №: 6

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

33620000

33621400

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

6.1 Гелофузин фл. 4 % 500мл бр 20

6.2 Гелофузин баланс. 4 % 500мл бр 100

6.3 Hummana albumin 20 % 100ml бр 1000

6.4 Hummana albumin 20 % 50ml бр 500

6.5 Хетастарч 10 % 500 мл бр 500

6.6 Хетастарч 6 % 500мл бр 500

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 114 815.93 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Не се изисква комплексност на офертата

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

7. Лекарства повлияващи сърдечно-съдовата система

Обособена позиция №: 7

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

33622000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Антистенокардни средства

7.1 Глицерилтринитрат фл. 50мг /50мл бр 500

7.2 Изосорбит динитрат табл. 10мг бр 1 000

7.3 Верапамил амп. 5мг 2мл бр 1 000

7.4 Верапамил табл. 80мг бр 5 000

7.5 Тораземид амп.10мг/мл бр 1 000

7.6 Тораземид табл.5мг бр 100

7.7 Тораземид табл.10мг бр 100

7.8 Изосорбит динитрат шпрей 1.25мг/доза бр 20

Антиаритмични средства

7.9 Амиодарон табл. 200мг бр 2 500

7.10 Амиодарон амп 150 мг 3мл бр 2 000

7.11 Пропафенон табл. 150 мг бр 500

Антихипертензивни, вазадилататори и реомодулатори

7.12 Еналаприл табл. 10мг бр 10 000

7.13 Клонидин амп. 0,15 мг 1мл бр 2 000

7.14 Клонидин табл. 0.15мг бр 4 000

7.15 Бизопролол хемифумарат 5мг табл бр 100

7.16 Пентоксифилин амп. 100мг 5мл бр 500

7.17 Пентоксифилин табл. 400мг бр 500

7.18 Метопролол табл. 50 мг бр 1 000

7.19 Карведилол табл. 6,25 мг бр 500

7.20 Фелодинпин табл. 10 мг бр 500

Сърдечни глюкозиди

7.21 Дигоксин амп. 025мг 2мл бр 1 000

7.22 Дигоксин табл. 025 мг бр 1 000

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 10 881.40 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Не се изисква комплексност на офертата

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

8. Лекарства прилагани при кардиогенен шок

Обособена позиция №: 8

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

33622000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

8.1 Допамин амп. 200мг 5мл бр 3 000

8.2 Ефедринум хидрохлорикум амп. 5 % 1мл бр 100

8.3 Етилефрин амп. 10мг 1мл бр 500

8.4 Добутамин амп. 250мг бр 1 000

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 11 413.67 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Не се изисква комплексност на офертата

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

9. Диуретици

Обособена позиция №: 9

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

33622300

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

9.1 Фуроземид амп. 20мг 2мл бр 5 000

9.2 Фуроземид табл. 40 мг бр 3 000

9.3 Триамтерен + хидрохлоротиазид 25 мг/ 12,4 мг бр 5 000

9.4 Спиронолактон др. 25 мг.. бр 6 000

9.5 Манитол сол. инф. 15 % 500мл бр 2 000

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 10 485.90 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Не се изисква комплексност на офертата

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

10. Дерматологични средства

Обособена позиция №: 10

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

33631000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

10.1 Поливидонум кум йодо лик. 100мл бр 1 000

10.2 Поливидонум кум йодо лик. 1000мл бр 1 000

10.3 Поливидонум кум йодо унг. 100 г бр 1 000

10.4 Гентамицин унг. 15 г бр 20

10.5 Флуоцинолон ацетонид унгвент 0.025 % 15г бр 20

10.6 Неомицин + Бацитрацин пулв. спрей 200г 150мл бр 30

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 17 043.58 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Не се изисква комплексност на офертата

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

11. Храносмилателна система

Обособена позиция №: 11

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

33610000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Антиацидни и противоязвени средства

11.1 Ранитидин табл. 150мг бр 10 000

11.2 Фамотидин табл. 40мг бр 20 000

11.3 Фамотидин амп. 20мг бр 10 000

11.4 Омепразол амп. 40 мг/15мл бр 10 000

11.5 Омепразол табл. 20мг бр 1 000

11.6 Омепразол табл. 40мг бр 1 000

Хепатопротективни средства

11.7 Адеметионин амп. 10мл бр 1 000

11.8 Адеметионин табл. 500мг бр 3 000

Антиеметични средства

11.9 Метоклопрамид амп. 10мг 2мл бр 3 000

11.10 Метоклопрамид табл. 10мг бр 500

Спозмолитици

11.11 Хиосцин бутилбромид амп. 2 % 1мл бр 1 000

11.12 Хиосцин бутилбромид др. 10мг бр 1 000

11.13 Дротаверин амп. бр 500

11.14 Дротаверин табл. бр 1 000

11.15 Папаверин хидрохл. амп. 2 % 1мл бр 1 000

11.16 Спазмалгон амп. 2 % 2мл бр 500

11.17 Спазмалгон табл. бр 1 000

Средства, потискащи чревната перисталтика

11.18 Лоперамид капсули 2мг бр 2 000

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 61 226.65 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Не се изисква комплексност на офертата

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

12. Хормони, ендокринни средства и мускулни релаксанти

Обособена позиция №: 12

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

33642000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Кортикостероиди

12.1 Дексаметазон амп. 4мг 2мл бр 5 000

Инсулини

12.2 Бързодействащ инсулин фл.40Е/мл/10мл бр 100

12.3 Human Insulin sol inj. 100 IU/ml 10ml за венозно приложение бр 100

12.4 Инсулин с бавно настъпващ ефект фл. 40IE / 10мл бр 100

Неврохипофизни хормони

12.5 Терлипресин амп. 0,2 мг / 2 мл бр 500

Ццентрални и периферни мускулни релаксанти

12.6 Панкуроний бромидум амп. 4мг 2мл бр 10 000

12.7 Суксаметоний хлоридум амп.50мг 5мл бр 3 000

12.8 Галантамин амп. 1 % 1мл бр 3 000

12.9 Галантамин амп. 0.5 % 1мл бр 500

12.10 Атракуриум амп. 50 мг 5мл бр 500

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 45 241.70 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Не се изисква комплексност на офертата

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

13. Офталмологични и Оториноларингологични средства

Обособена позиция №: 13

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

33662000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

13.1 Дексаметазон тобрамицин колир очен 5 мл бр 20

13.2 Гаразон колир 5мл бр 20

13.3 Ксилометазолин р-р 0,05 % 10мл бр 100

13.4 Фуроталгин фл. 5 мл бр 50

13.5 Ефизол табл. бр 2 000

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 549.34 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Не се изисква комплексност на офертата

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

14. Дихателна система

Обособена позиция №: 14

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

33670000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Антиасматични средства

14.1 Аминофилин амп. 240мг 10мл бр 5 000

14.2 Аминофилин табл. 100мг бр 10 000

14.3 Теофилин таб. 300 мг бр 3 000

14.4 Салбутамол сол инх. 20мл бр 1 000

14.5 Салбутамол аерозол 10 мл бр 50

Муколитични средства

14.6 Бромхексин амп. 2мл бр 20 000

14.7 Амброксол табл. 30мг бр 68 000

14.8 Ацетилцистеин гран. 100 мг. бр 3 000

14.9 Ацетилцистеин гран. 200 мг. бр 6 000

14.10 Бронхолитин сир. 125мл бр 300

14.11 Проспан сироп 100мл бр 700

14.12 Димекс сир. 125мл бр 700

14.13 Тавипек капс. бр 50 000

14.14 Анисол капсули бр 50 000

14.15 Тусавит сироп 125 мл бр 1 000

14.16 Плантагис ланцеолата 100мл бр 500

14.17 Амброксол сироп 100мл бр 500

14.18 Ердостеин капс. 300. мг бр 1 000

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 80 229.22 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Не се изисква комплексност на офертата

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

15. Ноотропни и Антиепилептични средства, Невролептици, Анксиолитици

Обособена позиция №: 15

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

33661000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

15.1 Пирацетам амп. 20мг 5мл бр 5 000

15.2 Пирацетам табл. 800мг бр 2 000

15.3 Хлорпромазин хидрохлорид амп.50мг/5мл бр 200

15.4 Халоперидол амп. 5 мг / 1 мл бр 200

15.5 Тиоридазин др. 5мг бр 300

15.6 Диазепам табл. 5мг бр 1 000

15.7 Бромазепам табл. 3мг бр 1 000

15.8 Карбамазепин табл. 200мг бр 50

15.9 Фенобарбитал амп. 10 % 2мл бр 500

15.10 Оскарбазепин сироп бр 20

15.11 Содиум валпроат сироп бр 20

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 4 583.57 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Не се изисква комплексност на офертата

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

16. Разтвори коригиращи електролитните нарушения

Обособена позиция №: 16

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

33692000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Парентерални

16.1 Глюкоза сол инф. 5 % 500мл банка пластмасова бр 5 000

16.2 Глюкоза сол инф. 5 % 500мл двупътен сак бр 5 000

16.3 Глюкоза сол инф. 10 % 500мл банка бр 3 000

16.4 Серум глюкозе сол инф. 5 % 500мл банка бр 5 000

16.5 Серум глюкозе сол инф. 5 % 500мл двупътен сак бр 5 000

16.6 Натриум хлоратум инф. р-р 0,9 % 500мл банка стъкло бр 2 000

16.7 Натриум хлоратум инф. р-р 0,9 % 500мл банка пластмасова бр 30 000

16.8 Натриум хлоратум инф. р-р 0,9 % 500мл двупътен сак бр 10 000

16.9 Натриум хлоратум инф. р-р 0,9 % 250мл банка пластмасова бр 8 000

16.10 Натриум хлоратум 0.9 % 100мл банка пластмасова бр 25 000

16.11 Натриум хлоратум амп. 0.9 % 10мл бр 15 000

16.12 Рингер сол. Инф. 500 мл. Банка бр 20 000

16.13 Рингер сол. Инф. 500 мл. двупътен сак бр 10 000

16.14 Рингер лактат 500мл бр 500

16.15 Калиум хлоратум амп. 15 % 10мл бр 5 000

16.16 Калинор –еферв.табл. 1 гр. бр 1 000

16.17 Содиум хидроген карбонатамп. 8,4 % 20мл бр 1 000

16.18 Калий Аспартас + Магнезий Аспартас табл. бр 500

16.19 Аква дестилата 500мл банка бр 3 000

16.20 Аква редестилата амп. 10мл бр 15 000

16.21 Магнезий Аспартат табл. 500мг бр 3 000

16.22 Магнезиев сулфат амп. 10 % бр 500

16.23 Магнезиев сулфат амп. 20 % бр 500

16.24 Amino acid 10 % + Glukose 11 % + Purified soybean oil 20 % 1540ml бр 50

16.25 Amino acid 10 % + Glukose 11 % + Purified soybean oil 20 % 1440ml бр 50

16.26 Плазма лайт 1000мл бр 500

16.27 Маслена емулсия 20 % аминокиселини 7 % глюкоза 25 % инф 2000мл бр 50

16.28 Маслена емулсия 20 % аминокиселини 10 % глюкоза 40 % инф 2000мл бр 50

16.29 Аминокиселини 14,4 % липиди 20 % глюкоза 36 % инф бр 50

Аминокиселинни разтвори

16.30 Аминокиселинни разтвори 10 % 500мл бр 1 000

16.31 Аминокиселинни разтвори Н-Хепа 8 % 500мл бр 50

16.32 Маслени емулсии 10 % 500мл бр 1 000

16.33 Маслени емулсии 20 % 500мл бр 500

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 162 439.28 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Не се изисква комплексност на офертата

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

17. Витамини и минерали

Обособена позиция №: 17

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

33616000

33617000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

17.1 Калциум глюконикум амп. 10 % 10мл бр 300

17.2 Аскорбинова киселина амп. 10 % 5мл бр 1 000

17.3 Аскорбинова киселина табл. 100мг бр 500

17.4 Деавит сол 10мл бр 20

17.5 Геритамин капс. бр 1 000

17.6 Вит. В 6 дражета бр 10 000

17.7 Поливитаминен сир. 230мл бр 500

17.8 Невробекс табл. бр 500

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 2 157.33 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Не се изисква комплексност на офертата

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

18. Вариа

Обособена позиция №: 18

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

33690000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

18.1 Ацетонум л 10

18.2 Олеум вазелини л 50

18.3 Глицерин л 50

18.4 Сол. йоди спиритуоза 5 % л 30

18.5 Спиритус вини 95 % л 1 000

18.6 Спиритус вини 70 % л 1 000

18.7 Перхидрол 30 % л 1 000

18.8 Натриев хлорид пулв. кг 10

18.9 Риванол пулв. кг 0.100

18.10 Риванол солуцио л 1000

18.11 Талк пулв. кг 4

18.12 Salicylic acid + Benzoic acid + Malic acid маз 30 гр туба 50

18.13 Натриев цитрат пулв. кг 1

18.14 Йод бензин л 50

18.15 Олиум рицини л 50

18.16 Тракутил амп. 10мл бр 100

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 11 989.70 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Не се изисква комплексност на офертата

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

19. Рентгеноконтрасни средства, Антидоти, Ваксини и серуми

Обособена позиция №: 19

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

33696000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Рентгеноконтрастни средства

19.1 Бариев сулфат прах 100 гр. бр 100

19.2 Натрий амидотризоас и меглуминии амидотризоас амп. 76 %- 20 мл бр 80

Йодни контрастни материи за венозно приложение при образни изследвания

19.3 флакон концентрация 400мг/мл 100мл бр 200

Антидоти

19.4 Флумазенил амп. 0.5мг 5мл бр 5

19.5 Протамин амп. 5мл бр 5

19.6 Налоксон амп. бр 5

Ваксини и серуми

19.7 ППД – Туберкулин флакон 1ml бр 500

19.8 Имуновенин – Интакт амп. 250мг 5мл бр 500

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 19 661.68 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Не се изисква комплексност на офертата

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

20. Лечебни храни

Обособена позиция №: 20

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15880000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

20.1 Лечебна хумана прах 350г бр 50

20.2 Соев протеин 82 % 250г бр 100

20.3 Фрезубин НР енержи флакон 500мл бр 50

20.4 Фрезубин шоко флакон 200мл бр 500

20.5 Мляко адаптирано прах 400г бр 60

20.6 Високоенергийна ентерална храна – висококалорична 1.5кКал/мл, банка 500мл бр 200

20.7 Ентерална храна за пациенти със заболявания на черния дроб банка 500мл бр 50

20.8 Ентерална храна с имуномодулиращо действие 200мл бр 100

20.9 Електолитен разтвор за възстановяване на загуби на екстрацелуларни течности, изотоничен с напълно балансиран електролитен състав с буфер натриев ацетат бр 1 000

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 3 949.47 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Не се изисква комплексност на офертата

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

21. Памперси

Обособена позиция №: 21

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

33751000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

21.1 4?10 кг бр 100

21.2 9?18 кг бр 100

21.3 12?25 кг бр 15 000

21.4 50?100 кг бр 500

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 4 171.10 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Не се изисква комплексност на офертата

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

22. Превързочен материал

Обособена позиция №: 22

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

33141110

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

22.1 Бинтове, марлени 10м/10см бр 5 000

22.2 Лигнин марка Б кг 1 500

22.3 Марля на метър м 20 000

22.4 Марлени ленти бр 2 000

22.5 Марлени ленти с рентгеноконтрастна нишка бр 2 000

22.6 Бобчета марлени с рентгеноконтрастна нишка бр 5 000

22.7 Памук – естествен, медицински, хигроскопичен кг 300

22.8 Памук – естествен, медицински, хигроскопичен оп. 80гр оп 10 000

22.9 Санпласт 5/5 бр 5 000

22.10 Цитопласт 100/6 бр 200

22.11 Марлени компреси 5/5см – 8дипли/бр. х100 оп. 400

22.12 Марлени компреси 7,5/7,5см – 8дипли/бр. х100 оп 500

22.13 Марлени компреси 7,5/7,5см 16дипли/бр. х100 оп 7 000

22.14 Марлени компреси с рентгеноконтрастна нишка 7,5/7,5см – 16дипли/бр. х100 оп 5 000

22.15 Марлени компреси 10/10см – 8 дипли/бр. х100 оп 500

22.16 Марлени компреси 10/10см – 16 дипли/бр. х100 оп 1 000

22.17 Марлени компреси с рентгеноконтрастна нишка 10/10см – 16 дипли/бр. х100 оп 2 000

22.18 Превързочни компреси /лапаротомични кърпи/ 45/45см бр 15 000

22.19 Превързочни компреси /лапаротомични кърпи/ 45/45см с рентгеноконтрастна нишка бр 15 000

22.20 Антидекубитални лепенки бр 50

22.21 Прозрачна лепенка за абокат без прорез бр 500

22.22 Прозрачна лепенка за абокат с прорез бр 500

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 95 522.47 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Не се изисква комплексност на офертата

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

23. Други

Обособена позиция №: 23

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

33690000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

23.1 Гранадксин табл. бр 1 000

23.2 Препарат за обезпаразитяване /против въшки/ оп 50

23.3 Хидрасек пулвис бр 300

23.4 Дуфалак флакони 200 мл бр 50

23.5 Nanipruss флакон бр 10

23.6 Параформалдехид табл. бр 1 000

23.7 Айрон хидроксидеполималтозе комплекс сир.10мг/мл 150мл бр 10

23.8 Детска бананова каша бр 50

23.9 Детска млечна каша бр 50

23.10 Дефламол унгвент бр 300

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 293.32 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Не се изисква комплексност на офертата

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of