192611-2019: България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

II.1.2)Основен CPV код

90911200

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG

Основно място на изпълнение:

На територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

Процедурата се провежда въз основа на сключено рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Министерство на финансите.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия

Продължителност в месеци: 36

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 11-00-17

Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

V.2)Възлагане на поръчката/концесията

V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:

20/03/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера

„Бориван“ ООД
131476607
ж.к. „Обеля-1“, бл. 118, вх. В
София
1387
България
Телефон: +359 70016600
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29346690
код NUTS: BG411

Интернет адрес: http://borivan.com

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 69 497.82 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Министерство на финансите е със срок на действие 36 месеца. Договор 11-00-17/20.3.2018 г. е със срок на действие 1 година. На 19. 3.2019 г. е сключено допълнително споразумение към договора за удължаване на срока на договора до сключване на нов договор със същият предмет въз основа на минипроцедура по рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по договора.

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

19/04/2019

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1)Основен CPV код

90911200

VII.1.2)Допълнителни CPV кодове

VII.1.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG

Основно място на изпълнение:

На територията на Република БЪЛГАРИЯ

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Сключено е допълнително споразумение № 11-00-17(2)/19.3.2019 г. за удължаване на срока на договора до сключване на нов договор със същия предмет въз основа на проведена минипроцедура по рамково споразумение №СПОР-28/21.12.2017 г. на Министерство на финансите или до изчерпване на финансовия ресурс по договора.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия

Продължителност в месеци: 36

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 69 497.82 BGN

VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера

„Бориван“ ООД
131476607
ж.к. „Обеля-1“, бл. 118, вх. В
София
1387
България
Телефон: +359 70016600
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29346690
код NUTS: BG411

Интернет адрес: http://borivan.com

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

VII.2)Информация относно изменения

VII.2.1)Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Сключено е допълнително споразумение № 11-00-17(2)/19.3.2019 г. за удължаване на срока на договора до сключване на нов договор със същия предмет въз основа на проведена минипроцедура по рамково споразумение №СПОР-28/21.12.2017 г. на Министерство на финансите или до изчерпване на финансовия ресурс по договора.

VII.2.2)Причини за изменение

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

В периода от стартирането и провеждането на минипроцедура за избор на изпълнител по предоставяне на услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, до сключването на нов договор със същия предмет се наложи сключването на допълнително споразумение за удължаване срока на договор № 11-00-17/20.3.2018 г.

VII.2.3)Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)

Стойност, без да се включва ДДС: 69 497.82 BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 69 497.82 BGN

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of