225074-2019: България-Търговище: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Изисквания към личното състояние на участниците — от участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице, което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП. За участника не трябва да са налице и специфичните основания за изключване, посочени в указанията за подготовка на офертите — част от документацията за обществената поръчка, а именно:

1. участн. в настоящ. обществ. поръч. и контрол. от тях лица сл. да не са регистр. в юрисдик. с преференц. данъч. режим съгл. чл. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, осв. ако не е налице изключ. по чл. 4 от същ. закон;

2. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпления съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които имат характер на национални (специфични) основания за изключване (ези основания за изключване не се съдържат в член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС, а само в нашето национално законодателство);

3. нал. на свързаност по смис. на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП м/у канд./участ. в конкр. проц. (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

4. извършване на наруш. по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ;

5. при наличие на обстоят. по чл. 69 от Закона за противодейст. на корупц. и за отнем. на незаконн. придоб. имущ.;

6. извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Участн. удостов. липсата на обстоят. по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и липс. на специф. основ. за изключ. с попълв. на част III „Основ. за изключв.“ на ЕЕДОП в прилож. полета (обр. № 2).

Докум., доказ. липсата на основ. за отстран., са пос. в чл. 58 от ЗОП и се представят от участн., избран за изпълн., преди скл. на дог.

В предложението за изпълнение на поръчката участниците следва да декларират, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ, са Национална агенция по приходите, МОСВ, РИОСВ, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Финансовите средства за изпълнение на настоящата поръчка се осигуряват от бюджета на община Търговище.

Възложителят заплаща на изпълнителя стойността на извършените услуги по банков път за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, както следва:

— с авансово плащане в размер до 30 % (тридесет процента) от общата стойност на договора с ДДС — авансовото плащане се извършва в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от датата на подписването на договора,

— с окончателно плащане в размер на 70 % (седемдесет процента) от общата стойност на договора с ДДС в срок до 60 (шестдесет) календарни дни от приемането на техническите проекти с подписване на приемно-предавателен протокол, а всички плащания се извършват срещу предоставяне от изпълнителя на данъчна фактура в оригинал, отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of