225705-2019: България-Стара Загора: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД
123732117
кв. „Индустриален“, тролейбусно депо
Стара Загора
6000
България
Лице за контакт: Георги Кирилов Киряков
Телефон: +359 0885912103
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 42605264
код NUTS: BG344

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.tpsz.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.tpsz.bg/процедури-след-15-04-2016

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.6)Основна дейност

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Инженеринг (проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор) за рехабилитация на ремонтното хале на тролейбусното депо в УПИ І — тролейбусно депо, кв. 17 „Индустриален“

II.1.2)Основен CPV код

45000000

II.1.3)Вид на поръчка

Строителство

II.1.4)Кратко описание:

Дейности, включени в предмета на поръчката:

а) дейност 1 „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“;

б) дейност 2 „Изпълнение на СМР, предвидени в проекта“,

в) дейност 3 „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)

Стойност, без да се включва ДДС: 355 225.00 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45000000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG344

Основно място на изпълнение:

Стара Загора

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Ремонтното хале е построено преди повече от 30 години и през този период са извършени частични ремонти. Сградите с идентификатори 68850.522.1701.2 и 68850.522.1701.3 по КК са разположени в индустриалната част на гр. Стара Загора УПИ І — тролейбусно депо, кв. 17 „Индустриален“.

Застроена площ на халето е 1 647,0 м2.

Застроена площ на ниското тяло, в което са разположени ремонтни работилници, е 336,0 м2.

Сградата е разположена в УПИ І — тролейбусно депо, кв. 17, „Индустриален“ по плана на гр. Стара Загора, като същата е изградена през 1987 г.

Дейности, включени в предмета на поръчката:

а) дейност 1 „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“;

б) дейност 2 „Изпълнение на СМР, предвидени в проекта“;

в) дейност 3 „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството“.

II.2.5)Критерии за възлагане

Критерий за качество – Име: Оценка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката / Тежест: 50

Цена – Тежест: 50

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

“Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза”., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 03

Наименование:

Инженеринг (проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор) за рехабилитация на ремонтното хале на тролейбусното депо в УПИ І — тролейбусно депо, кв. 17 „Индустриален“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

19/04/2019

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1

Брой на офертите, постъпили от МСП: 1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Д4 Къмпани“ ЕООД
201259495
район „Лозенец“, ж.к. кв. „Витоша“, ул. „Борис Арсов“ № 7, ет. 3, ап. 14
София
1700
България
Телефон: +359 29753064
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29753064
код NUTS: BG412

Интернет адрес: http://d4companyltd.com/index.php

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 355 635.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 355 225.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

13/05/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of